මුල් පිටුව - www.ep.gov.lk

Administrative Boundary

Eastern Province Trincomalee District Map/ atticaloa District Map/ Ampara District Map/

10Location

10Members

10OrgEPChart

MIS & Databases

ConAIP1

DDRP

DevActHonMembers2

CarderMS

RegOfUnEm

 

Special Speeches

Notice

Registration of Suppliers & Contractors - 2018
තවදුරටත් කියවන්න...
Online Data Submission COPA - 2016
තවදුරටත් කියවන්න...
Annual Transfer Circular - 2019
තවදුරටත් කියවන්න...

ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා මුණගැසීමේ මහජන දිනය


බඳාදා  දිනයන් නැගෙනහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරතුමා මුණගැසීමේ මහජන දිනය වේ

ConAIP1

VisitEast

ගරු ආණ්ඩුකාරවර


Gov3

ගරු  රෝහිත බෝගොල්ලාගම

Tel: 026-2222102
Fax: 026-2222320
ආණ්ඩුකාර ලේකම් කාර්යාලය,
ඕර්ස්හීල්,
ත්‍රීකුණාමලය.
e-mail : governor@ep.gov.lk

ප්‍රධාන අමාත්‍යය


male

    

Tel: 026-2226052
Fax: 026-2226094
ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය,
ඇතුළු වරාය පාර,
ත්‍රීකුණාමලය.
e-mail : chiefminister@ep.gov.lk

ප‍්‍රධාන ලේකම්


ඞී එම් සරත් අබේගුණවර්ධන මයා 

Tel: 026-2222012
Fax: 026-2222008
ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය,
වරෝදය නගර්,
ත්‍රීකුණාමලය.
e-mail : cs@ep.gov.lk

දැක්ම


පළාත තුළ සිටින ජනතාවගේ අවශ්‍යතා හා අභිලාශයන් සපුරාලන පාලනයක් සහිත විශිෂ්ට පද්ධතියකි.

මෙහෙවර


ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී සේවාවක් ලබා දීම සඳහා සම්පත් උපරිම ලෙස ප‍්‍රයෝජනයට ගැනීම.

  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
  • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

© Provincial Planning Secretariat - EPC