පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ


APH 2020

වෛද්‍ය. එම්. ඒ. එම්. ෆාසී මයා

සත්ව නිෂ්පාදන සහ සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව

නැගෙනහිර පළාත් සභාව
ඇතුළු වරාය පාර
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2222183
Fax: 026-2222380
Email : apandh@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


Dr.එම්.සී.මොහමඩ් ජුනයිඩ්

 

Tel :  026-2225217
Mob :  077-6283494

OrgChart

Performance Report

Citizen Charter1
Institutional Map
3. Institution map DAPH
දැක්ම
තිරසාර වු සම්පත් භාවිතය සමග ඉහල සත්ව නිෂ්පාදන ඵලදායිතාවයක් ලබා ගැනීම.

මෙහෙවර
නිරෝගි ඵලදායි සත්ව ගහනයක්  පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය ඉහල ගුණාත්මයෙන් හෙබි සත්ව පාලන යෙදවුම් හා සේවා හොද තත්වයෙන් හා විධිමත් ලෙස සත්ව පාලන ගොවින් වෙත ලබාදි මෙමගින් සත්ව පාලනය වාණිඡු මට්ටමට රැුගෙන ඒම තුලින් ඡුාතික මට්ටමින් සත්ව පාලන නිෂ්පාදනයේ ප‍්‍රමුඛයා බවට පත්විම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 1   : කිරි මාංශ සහ බිත්තර - තිරසාර නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංචීම.
      
අරමුණු
- කිරි නිෂ්පාදනය ඉහළ දැමීම හා දියුණු කිරිම.
- මාංශ නිෂ්පාදනය දියුණු කිරිම.
- බිත්තර නිෂ්පාදනය දියුණු කිරිම.
      
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 2   :  පශු සම්පත් ආරක්ෂා කිරිම සංරක්ෂණය සහ පශු සම්පත් ආශ‍්‍රිත නිෂ්පාදන වර්ධනය කිරිම.
     
අරමුණු
- උසස් තත්වයේ ගවයන් සහ එළුවන් ඇති කිරිම.
- උසස් තත්වයේ සත්ව ආහාර  නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවිම.


ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 3   : සත්ව නිෂ්පාදන  ක්‍ෂේ‍්‍රත‍්‍රයේ වාණිජකරණයට අතහිත දීම වැඩිදියුණු  කිරිම.
      
අරමුණු
- ගොවියන්ගේ ආදායම උත්පාදනය කිරිමේ ශක්තිය ඉහළ නැංවිම.
- වෙළදපොල පහසුකම් දියුණු කිරිම.
- සැකසු ආහාර නිෂ්පාදනය දියුණු කිරිම.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 4   :  පශු මහජන සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේ‍්‍රත‍්‍රය හා සත්ව සුභසාධනය වැඩි දියුණු කිරිම.
      
අරමුණු
- සත්ව සෞඛ්‍ය වැඩි දියුණු කිරිම.
- පශු මහජන සෞඛ්‍ය දියුණු කිරිම.
- සත්ව සුභසාධනය දියුණු කිරිම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 5   : ආයතන සංවර්ධනය හා පාලනය.
      
අරමුණු
- ආයතනික පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරිම.
- පුහුණු හා නිපුණතාවයෙන් යුත් කළමණාකරණ තාක්ෂණික කර්ය මණ්ඩල හා ගොවි සමිති පිහිටුවීම.
- ආයතනික කාර්ය සාධනය වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති නිරික්ෂණය හා ඇගයීම.
- ක‍්‍රියාත්මක කළ දෑ චක‍්‍රලේඛ මෙහෙයුම් නිර්ණායක සහ නිර්දේශ වලට අනුකුලදැයි බැලිම.
සත්ව නිෂ්පාදන ක්‍ෂේ‍්‍රත‍්‍රයේ දීර්ඝකාලීන පැවැත්ම සුරක්ෂිත කිරිම ස`දහා නීතිමය ලියකියවිලි සකස් කිරිම.

E1S 30 10 2018

Department of Animal Production and Health, Eastern Province is presently organizing “Rabies Awareness Week” from 29th October to 2nd November 2018 in various parts of Eastern Province. Dog sterilization as well as rabies control activities are planned to be held during the course of this week in collaboration with the Department of Health and Department of Local Government, Eastern Province

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC