ප‍්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක


Auditor Audit 2020

එච් එම් එම් රශීඞ් මයා

පළාත් විගණන දෙපාර්තමේන්තුව

කන්නියා පාර

වරෝදය නගර්
ත්‍රීකුණාමලය
Tel : 026-2220379
Mob : 077-9223996
Fax : 026-2226197
Email : audit@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


එස්.මැලර්විල් මහත්මිය

 

Tel   : 026-2050622
Mob  : 077-6067057

OrgChart

Performance Report

දැක්ම
වැඩි දියුණු යහපත් පාලනය උදෙසා පළාත් ආයතන සඳහා විගණනය කිරීම සිදු කරන දක්ෂ ආයතනයකි.

මෙහෙවර
ආයතනික කාර්යසාධනය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා මූල්‍ය රෙගුලාසිවලට අනුකූල වීම සහතික කිරීම සඳහා කාලානුරූපව සහ සාධාරණව වාර්තාගත වාර්තා හා පරීක්ෂා කිරීම් මගින් ප‍්‍රාදේශීය ආයතන, ව්‍යාපෘති සහ පළාත් පාලන ආයතනවල මූල්‍ය හා කාර්යසාධනය විගණනය කිරීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 1  : නිතිපතා විශේෂිත මූල්‍ය හා කාර්ය සාධන විගණනය කිරීම.
      
අරමුණු   
- ප‍්‍රමිතිගත මනා අභ්‍යන්තර පාලන ක‍්‍රමයක් සම්මත කිරීම.
- ආයතන හා මහජනතාවගෙන් ලැබෙන පැමිණිලිවලට ක්ෂණිකව අවධානය;
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 2   :  ආයතනික සංවර්ධනය සහ පාලනය.
      
අරමුණු
- ආයතනවලට විගණනය සම්බන්ධ පුහුණු පැවැත්වීම.
- කාර්ය මණ්ඩලයේ ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීම.

© Provincial Planning Secretariat - EPC