පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ


Eng. කේ. චන්ද්‍රමෝහන් මයා

ගොඩනැඟිලි දෙපාර්තමේන්තුව

තුළු වරාය පාර
ත්‍රීකුණාමලය
Tel : 026 2222630
Fax : 026 2222005
Email : buildings@ep.gov.lk

 

තොරතුරු නිලධාරී


ටී.පාහිරති මහත්මිය

 

Tel   : 026-2228884

OrgChart

Performance Report

දැක්ම :
ගුණාත්මක භාවය, තිරසර, පරිශීලක මිත්‍රශීලී සහ පිරුවැය ඵලදායී පොදු  ගොඩනැගිලි

මෙහෙවර :
ස්වාභාවික විපත් වලට එරෙහිව තිරසාර ලෙස රාජ්‍ය ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම, අලූත්වැඩියා කිරිම සහ නඩත්තු කිරිම ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තෘප්තිය සහ සාධාරණ පිරිවැය අනුව කාලය තුල සාධාරණ පිරිවැයක් අනුගමනය කිරිම.

ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර - 1    : භෞතික සම්පත් කාර්යක්ෂමතාවය සහ ආපදා අවම කිරීම සඳහා ගුණාත්මක වාස්තු විද්‍යාත්මක    විද්‍යාත්මක හා  වි්‍යුහාත්මක  සැලසුම් සකස් කිරිම
      
අරමුණු
- සවිස්තරාත්මකව නවින පහසුකම් සහිත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීය චිත්‍ර.
- ආපදා අවම කිරිම සමඟ  වි්‍යුහාත්මක සැලසුම් සකස් කිරිම,විස්තරාත්මක ඇස්තමේන්තු සහ බිල්පත් සකස් කිරිම.
     
ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර 2 : අඩු පිරිවැය යටතේ ශබ්ද විකාශන සහිත රාජ්‍ය ගොඩනැගිලි ඉදිකිරිම සහ නඩත්තු කිරිම.

අරමුණු
- ඉදිකර ඇති අඩුපිරිවැය පොදු ගොඩනැගිලි, වැඩිදියුණු කළ පොදු ගොඩනැගිලි, අඩු වියදමකින් නඩත්තු කරන ලද පොදු ගොඩනැගිලි.

ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර 3 : ඉදිකිරිම් කර්මාන්තයේ තිරසාර ද්‍රව්‍ය භාවිතය හා හරිත තාක්ෂණය අනුගමනය කිරිම, ද්‍රව්‍යමය තිරසර භාවය සහ අමුද්‍රව්‍ය භාවිතය සඳහා ගොඩනැගිලි ඉදිකිරිම් කර්මාන්තය හදුන්වා දීම, පොදු ගොඩනැගිලි වල විදුලි බල බලශක්තිය හා ජල පරිහරණ කටයුතු ඇති පොදු ගොඩනැගිලි.
    
ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර 4 : විශේෂ පොදු අවශ්‍යතාවයන් සහිත පුද්ගලයන් සඳහා සියලූ පොදු ගොඩනැගිලි සඳහා සුරක්ෂිත ප්‍රවේශයක් ලබා දීම.
      
අරමුණු
- සියලූම ගොඩනැගිලි වල විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන් සඳහා සැප පහසු ආරක්ෂිත  ලබා දීම.

ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර 5 : ආයතන ශක්තිමත් කිරිම, ධාරිතාව සංවර්ධනය, යහපාලනය
      
අරමුණු
- නවින පහසුකම් සහිත කාර්යාල ගොඩනැගිලි වැඩිදියුණු කිරිම, නවිනතම නිර්මාණ පැකේජ හා නවීන තාක්ෂණයන් සඳහා ගෘහ නිර්මණ ශිල්පීන්, වි්‍යුහමය ඉංජිනේරුවන්, අධීක්ෂණ කාර්ය මණ්ඩලය වැඩිදියුණු කළ හැකිය. මහජන මුදල් පරිහරණය කිරීම,වැඩිදියුණු කිරිම, කොන්ත්‍රාත්තුව පවත්වාගෙන ගිය විනිවිදභාවය, මහජන පැමිණිලි වලට සාර්ථක ලෙස සහභාගී වීමට හැකි වීම.  

E1S 03 05 2018

The Welfare Society of Department of Buildings has arranged a “Vesak Dansala” on 03.05.2018 at 4.00 pm at Inner Harbour Road, Trincomalee.  Around 650 people has participated in this function.

The Ministry of Road Development, Eastern Province, Assistant Auditor’s General Department, Trincomalee and Central Department of Buildings, Trincomalee Officers has provided assistance to the function.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC