කොමසාරිස්


CLG 2020

එන් .  මනිවන්නන් මයා

පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව,
නැගෙනහිර පළාත් සභාව,
කන්නියා පාර,
වරෝදය නගර්,
ත්‍රීකුණාමලය.

Tel :026-2220074
Mob :077-7772308
Fax :026-2220075

e-mail: clg@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


ඒ.ජේ.එම්.ඉර්ෂාඩ් මහතා

 

Tel   : 026-2223087

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

Contact Details CLGpng

EXPRESSION OF INTEREST

Detailsn blink

 

*Closing date has been Extended to 20/11/2020

 

*Documents can send via email (clg@ep.gov.lk)


Statistical Hand Book
CP4
දැක්ම
තිරසාර සේවා සැපයීම සහතික කිරීම සඳහා පළාත් පාලන පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීම.

මෙහෙවර
ගුණාත්මකභාවය, කාර්යක්‍ෂමතාවය හා ඵලදායිතාවය තහවුරු කිරීම සදහා නෛතික රාමුව වැඩිදියුණු කිරිම, සේවා සැපයීම හා සංවර්ධන කටයුතු ක‍්‍රියාත්මක කිරීම හා අධීක්‍ෂණය කිරීමට පහසුකම් සැලසීම හරහා පළාත් පාලන ආයතන වල ධාරීතාවය වැඩිදියුණු කිරිම සදහා සම්බන්ධීකරණය, සහාය දීම හා  මඟ පෙන්වීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 1   :  කාර්යක්‍ෂම සේවාවක් ලබාදීමට හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමට පළාත් පාලන ආයතන වෙත තාක්‍ෂණික හා මුල්‍ය සහාය ලබාදීම.
      
අරමුණු
- මාර්ග  පද්ධතිය සංවර්ධන කිරීමට පළාත් පාලන ආයතන වෙත සහාය ලබාදීම.
- පළාත් පාලන ආයතන වල සේවා කටයුතු සංවර්ධනය කිරීමට සහාය දැක්වීම.
- පළාත් පාලන ආයතන බල ප‍්‍රදේශ වලට ග‍්‍රාමීය ජලසම්පාදන හා සනීපාරක්‍ෂක පහසුකම් ලබාදීම.
      
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 2   : පළාත් පාලන ආයතන බල ප‍්‍රදේශ වල පරිසර ආරක්‍ෂණය සහ ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සඳහා සහයෝගය දැක්වීම.
      
අරමුණු
- පරිසර ආරක්‍ෂණ ප‍්‍රතිපත්ති හා මඟ පෙන්වීම් කි‍්‍රයාත්මක කිරීම  සහතික කිරීම.
- සාමුහික සහභාගිත්වයෙන් ඝන අපද්‍ර‍්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ක‍්‍රමවේද (ස්ථාපිත කිරීම, වැඩිදියුණු කිරීම හා සැපයීම.
- සාමුහික සහභාගිත්වයෙන් දියර අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ක‍්‍රමවේද (ස්ථාපිත කිරීම, වැඩිදියුණු කිරීම හා සැපයීම.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 3   :  පළාත් පාලන ආයතන ධාරිතාවය ගොඩනැගීම ( මානව, භෞතික හා නීතිමය ).
      
අරමුණු
- පළාත් පාලන ආයතන වෙත මානව සම්පත ශක්තිමත් කිරීමට සහාය දීම.
- විද්‍යුත් සේවා සැපයුම් පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරිමට පළාත් පාලන ආයතන වෙත සහාය දීම.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 4   :  පළාත් පාලන ආයතනයක් සඳහාම සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීමට සහය දැක්වීම.
      
අරමුණු
- පළාත් පාලන ආයතනයන් සදහා සම්පත් අවශ්‍යතා සපුරාදෙන බව තහවුරු කිරීම.
- සියළුම පළාත් පාලන ආයතනය විසින්ම සහභාගීත්ව සංවර්ධන සැලසුම් (LAPDP) සකස් කිරීම හා යාවත්කාලීන කිරීම  තහවුරු කිරීම.
- සෑම පළාත් පාලන ආයතනයකම අය වැය යෝජනා වලට සහභාගි වී ඒවා සකස් කිරීම හා කි‍්‍රයාත්මක කරන බව තහවුරු කිරීම.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 5   :  ආයතනික සංවර්ධනය හා පාලනය
      
Goals
- විශ්වාසනීය ප‍්‍රසම්පාදන ක‍්‍රමය  හා ගුණාත්මක කළමනාකරණ ක‍්‍රමය තහවුරු කිරීම.
- සෑම පළාත් පාලන ආයතනයන් තුලම ඵලදායී මහජන දුක්ගැනවිලි කළමණාකරන පද්ධතිය (LAGRM) තහවුරු කිරීම.
- සෑම පළාත් පාලන බල ප‍්‍රදේශයක් තුලම ආදායම් රැස්කිරීමේ ක‍්‍රමවේද වැඩිදියුණු කිරීම.
ආයතනික හා කාර්ය මණ්ඩලයේ සංවර්ධන ධාරිතාවය වැඩිදියුණු කිරීම.

E1S 19 11 2020The first provincial level steering committee meeting for the Capacity Development of Local Government (CDLG) financed by the European Union (EU) through UNDP has been conducted on 2020.11.19 at 11.00 a.m at the Chief Secretariat Conference Hall, Varothaya Nagar, Kanniya.


තවත් කියවන්න...

E1S 23 09 2020As part of the Capacity Building of the Local Authorities, the Capacity Development of Local Government (CDLG) project has been identified to be implemented among the 45 Local Authorities in the Eastern Province. The Letter of Agreement (LoA) with regard to the project had been signed by the Chief Secretary of the Eastern Province and the UNDP on 23.09.2020 with the financial support of European Union. This project is paralleled to the LDSP Project and whereas CDLG is mainly focuses on the capacity development of the local authorities.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC