කොමසාරිස්


Blank

උසාවිය පාර
ත්රිකුණාමලය
Tel :026-2221019
Mobile : 077-7469931
Fax :026-2222189
e-mail: coopdev@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


එස්.පාර්දීපන් මහතා

 

Tel :  026-2222189
Mob :  077-5750464

OrgChart

Performance Report

Cooperative Development Statistics
දැක්ම :
සමුපකාර සංවර්ධනය ළඟාකර ගැනීම සහතික කිරීම උදෙසා කැපවු ක‍්‍රියාශීලි සංවිධානයක්

මෙහෙවර :
මග පෙන්වීම,බලගැන්වීම සහ අධීක්ෂණය මගින් සමුපකාර සමිතිවල තිරසාර ඵලදායී ව්‍යාපාරයන්හි තරගකාරි ස්වාභාවයෙන් යුත් ගුණාත්මක භාණ්ඩ හා සේවාවන් සහ කැපවුණු දායකත්වයක් සමග තරගකාරි හා සාධාරණ පසුබිමක් මත සාමාජීය සහ ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම.

ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර - 1    :  පාසල් ළමුන් සහ මහජනතාව අතර සමුපකාර සංකල්පය ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම හා ව්‍යාප්ත කිරිම.
      
අරමුණු
- සිසුන් සහ මහජනතාව අතර සමුපකාර සංකල්පය පිළිබඳ අවශ්‍ය දැනුම ඇතිකිරීම.
     
ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර 2 :  ආහාර ගබඩාකරණය, බෙදාහැරිම වර්ධනය කිරීම හා ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරුකිරීම.

අරමුණු
- ගබඩා පහසුකම් නවීකරණය කිරීම.

ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර 3 : සමුපකාර සමිතිවල සේවය බෙදාහැරිම ඉහල නැංවීම හා ධාරිතාවය පුළුල් කිරීම.

අරමුණු
- ගබඩා පහසුකම් නවීකරණය කිරීම.
    
ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර 4 : ආයතනික සංවර්ධන සහ පාලනය.
      
අරමුණු
- ආයතනික පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම.

- පෞද්ගලික,ක්ෂේත‍්‍ර නිලධාරීන් සහ සමිති කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කරවීම.
- දෙපාර්තමේන්තුගත ක‍්‍රියාකාරකම් වලදී නෛතිකභාවය තහවුරු කිරිම.

© Provincial Planning Secretariat - EPC