පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ


PD Cultural 2020

එස්. නවනීතන් මයා

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව
ඕර්ස්හීල්,
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2220076
Fax: 026-2220036
Email :culture@ep.gov.lk

 

තොරතුරු නිලධාරී


වී.ගුනබාලා මහතා

 

Mob  : 077-6622326

OrgChart

Performance Report

Vision
An organization sustaining multicultural society enriched with ethics, peace and harmony.

Mission
Preserve traditional heritages and cultural values and transform the society to respect multicultural nature through strengthening the capacities of relevant institutions in a sustainable manner.

E2S 01 01 2020உலகிற்கு உணவு வழங்கும் விவசாயிகள் தமக்கு நன்மை செய்த சூரியதேவனுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நன்றிப் பெருநாளாம் தைப்பொங்கல் தினத்தை கிழக்கு மாகாண பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம் வருடாந்தம் சிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்றது.        

 

තවත් කියවන්න...

E3S 01 01 2020சகல சமயத்தவர்களினதும் பிரதானமான சமய விழாக்களை கொண்டாடும் பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களத்தின்  செயற்றிட்டத்தின் கீழ் நன்றிப் பெருநாளாம் தைத்திருநாள் நிகழ்வு 2020.01.20ஆம் திகதி திங்கட்கிழமை காலை 07.00 மணிக்கு கிழக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சில் நடைபெற்றது.      

 

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC