කොමසාරිස්


D.D. අනුර ධර්මදාස මයා

ඉඩම් පරිපාලනය දෙපාර්තමේන්තුව
ඕර්ස්හීල්
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026 2222031
Fax: 026 2227413
Email : land@ep.gov.lk

OrgChart

AdminReport

දැක්ම
සියළුම රජයේ ඉඩම්ලාභීන්ට නීත්‍යානුකූලව ඉඩම් අයිතිය ලබාදීම.

මෙහෙවර
රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව සාධාරණ ලෙස ඉඩම්ල ස්වභාවික සම්පත් උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සහතික කිරීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 1   :  රජයේ ඉඩම්වල අයිතිය තහවුරු කිරීම.
      
අරමුණු
- රජයේ ඉඩම්වල පදිංචි බලපත්‍රකරුවන් ගණන වැඩි කිරීම.
- රජයේ ඉඩම්වල පදිංචි දීමනාපත්‍රකරුවන් ගණන වැඩි කිරීම.
      
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 2   :  රජයේ ඉඩම් ආදායම් උත්පාදනය හා වැඩි දියුණු කිරීම.
     
අරමුණු
- නව බදු ඒකකයක් ඉඩම් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව තුළ ස්ථාපිත කිරීම.
- ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල තුළ ද බදු ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම.
- සියළුම බදු ඒකක ජාලගත කිරීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 3   :  සංවර්ධන  කාර්යයන් සඳහා රජයේ ඉඩම් වෙන්කිරීම.
     
අරමුණු
- රජයේ ඉඩම් පිළිබඳ දත්ත පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම.
- සංවර්ධනය සඳහා සුදුසු ඉඩම් හඳුනා ගැනීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 4   :  ආයතනික සංවර්ධනය සහ පාලනය.
     
අරමුණු
- e-Slims පද්ධතිය හරහා ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ වීම.
- ඉඩම් සම්බන්ධ තොරතුරුවලට පහසුවෙන් ප්‍රවේශ වීමට අවස්ථාව ලබාදීම.

© Provincial Planning Secretariat - EPC