පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ


Eng.එස්. ගනේසලිංගම්

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
යාඩ් පාර
මඩකලපුව
Tel: 065 2229104
Fax: 065 2229105
Email : irrigation@ep.gov.lk

OrgChart

AdminReport

දැක්ම
ස්ථිරව පවත්නා ජල සමිපත් සහ  වාරිමාර්ග ක‍්‍රම ෙවිදවල   මනා උපයෝගිතාව.

මෙහෙවර
ඒකරාශි කරන ලද ජල සමිපත් කළමනාකරණය තුළින් අවශ්‍ය වන ජලය ගොවි ජනතාවට සමාන ලෙස කාලයට  උච්ත අන්දමින් බෙදාහැරීම සඳහා ස්ථාවර පවත්වා ගෙනයනු ලබන  වාරිමාර්ග ක‍්‍රම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 1   : වාරිමාර්ග ප‍්‍රධාන ව්‍යාපෘති වලට අදාල ස්ථාවර කළමනාකරණය.
      
අරමුණු
- වාරිමාර්ග වැවි දියුණු කිරීම.
- වැවි අමුණු වල සැලසුමි මාර්ග දියුණු කිරිම.
      
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 2   :  වාරිමාර්ග සේවා සම්පත්වල කාර්යක්ෂම  සහ ඵලදායී කළමනාකරණය.
     
අරමුණු
- ඵලදායි වාරීමාර්ග කළමනාකරණය දියුණු කිරිම.
- වාරීමාර්ග සැලසුම්  වලට ළගා වන ක‍්‍රමෙවිදය දියුණු කිරීම.


ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 3   : කරදිය වලක්වා ගැනිමේ ක‍්‍රම සහ ජල ප‍්‍රවාහන ක‍්‍රම වල ස්ථාවර කළමනාකරණය.
      
අරමුණු
- ජල ප‍්‍රවාහන පහසුකම වැඩි දියුණු කිරිම.
- කරදිය වෙනුවෙන් අමුණු ඉදිකිරිම.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 4   :  වාරිමාර්ග තාක්ෂණයේ නවිකරණය සහ වෙනස් කිරීම.
      
අරමුණු
- සපයන ලද වාරිමාර්ග තාක්ෂණ ක‍්‍රම ෙවිදය ක‍්‍රියාත්මක කිරිම සහ ව්‍යාප්ත කිරිමේ සේවාවන්.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 5   :  ප‍්‍රාදේශිය වාරිමාර්ග සැලසුම් හදුනා ගැනිම සහ දියුණු කිරිම.
      
අරමුණු
- ප‍්‍රාදේශිය වාරිමාර්ග සැලසුම් හදුනා ගැනිම සහ ප‍්‍රධාන සැලසුම සංවර්ධනය කිරීම.
- නව භූ ආකර්ෂණ වාරිමාර්ග සැලසුම් දියුණ කිරිම.
- නවිකරණයට අදාළ ශක්තිය උපයෝගිකරගෙන අලුත් යන්ත‍්‍ර මගින් සංවර්ධනය කටයුතු.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 6   :  ආයතනයේ ප‍්‍රගතිය සහ පාලනය.
      
අරමුණු
- පුහුණු කරන ලද සහ නිපුණතා ඇති කළමණාකරන හා කාර්ම්ක නිලධාරීන්.
- අධික්ෂණය සහ ඇගයුමි පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරිම.
- කළමනාකරණය සහ ප‍්‍රසම්පාදන පද්ධතිය ස්්ථාපීත කිරීම.
- ප‍්‍රමාණවත් තරම් යට්තල පහසුකම් සහ භෞතික සම්පත් ලබාදිම.
- වැඩසටහන් සහ ආයතනයේ ක‍්‍රියාකාරිත්වය අධික්ෂණය කිරිම සහ ඇගයුම්.

© Provincial Planning Secretariat - EPC