ගරු ඇමතිතුමා

male

Hon. 

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
ඕර්ස්හීල්
ත්‍රීකුණාමලය.
Tel: 026-2227432
Fax: 026-2226030

ලේකම්


අයි කේ ජී මුතුබංඩා මයා

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
ඕර්ස්හීල්,
ත්‍රීකුණාමලය.
Tel :026–2222176
Fax : 026-2222730
e-mail: mineducation@ep.gov.lk

OrgChart

Recruitment

Recruitment of Graduate Trainees & Teachers Assistant (Contract Basis) in the Eastren Province - 2019

Advertisement

Tables

Application Form


Amendments to the criteria for recruitment of Graduate Teacher Trainee and Teacher Assistant on contract basis in Provincial Schools in the Eastern Province (Tamil Medium) - 2019

 

Amendment


Interview

Interview of Recruitment of Teachers to the Grade -II of Class 3 of Srilanka Teachers Services Engaged in the Services on Volunteer Basis in the Eastren Province - 2019

Letter | Instruction

Interview Details

Board 1

25-04-2019 | 26-04-2019

Board 2

25-04-2019 | 26-04-2019

Board 3

25-04-2019 | 26-04-2019


දැක්ම
අමාත්‍යංශයේ සහ ඒ යටතේ වූ ආයතනයන්හි පවතින සම්පත් යහපාලනයක් තුළ කාර්යක්ෂමව හා එලදායීව භාවිතා කිරීමෙන් අධ්‍යාපන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම.

මෙහෙවර
අමාත්‍යංශය යටතේ වූ ආයතනයන් සඳහා අවැසි පහසුකම්,සහයෝගය හා මඟපෙන්වීම් ලබා දෙමින් කාර්යක්ෂම හා එලදායී සේවාවක් ප‍්‍රජාව වෙත ලබා දීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 1  : අංශ නියෝජිත ආයතන වලින් සැළසුම් ක‍්‍රියාවලිය ඉදිරියට යෑම සහතික කිරීම.
      
අරමුණු  
- දෙපාර්තමේන්තු තුළින් සැළසුම් කාර්යය සංවර්ධනය කිරීම.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 2   : අංශ නියෝජිත ආයතන කාර්ය සාධනය හා වැඩපිළිවෙල සමාලෝචනය කිරිම.
      
අරමුණු
- අංශ නියෝජිත ආයතන කාර්යක්ෂමතාවය හා ඵලදායීතාවය සහතික කිරීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 3   : අංශ නියෝජිත ආයතන තුළින් හොඳ සම්බන්ධතා සහතික කරමින් හොඳ සේවයක් ලබා දීම.
      
අරමුණු
- අංශ නියෝජිත ආයතන තුළින් හොඳ සම්බන්ධතා යාන්ත‍්‍රණයක් සනාථ කිරීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 4   : රැකියා වෙළඳපොළ තුළ තොරතුරු තාක්ෂණික දැනුම වර්ධනය කිරීම.
      
අරමුණු
- තරුණයින් අතර තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 5   : යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම.
      
අරමුණු
- නැවත පදිංචි කරණ ලද ගම්මාන වල යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 6   : යොවුන් නිපුණතා ධාරිතාවය ශක්තිමත් කිරීම.
      
අරමුණු
- තරුණ තරුණයින් හට හට ස්වයංරැකියා අවස්ථා සහතික කිරීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 7   : ආයතන ධාරිතාවය සංවර්ධනය කිරීම හා පාලනය කිරීම.
      
අරමුණු
- ආයතනයේ භෞතික හා මානව සම්පත් වැඩි දියුණු කිරිම.

© Provincial Planning Secretariat - EPC