ලේකම්


 

Sec Education 2020

අයි කේ ජී මුතුබංඩා මයා

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
ඕර්ස්හීල්,
ත්‍රීකුණාමලය.
Tel :026–2222176
Fax : 026-2222730
e-mail: mineducation@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


ඒ.ජී.තයිවන්තිරන් මහතා

 

Mob  : 077-9007397

OrgChart

Performance Report

Comments

Annual Transfer 

Principal Annual Transfer - 2021

Circular

Tamil | Sinhala

Details of Transfer Application Form

Tamil | Sinhala

Details of Transfer Application Form (Above 8 Years)

Tamil | Sinhala

Transfer Application Form

Tamil | Sinhala

Appeal Form

English


Annual Transfer 2020

Letter

 

Srilanka Education Administrative Services
- Annual Transfer Review 2020

 List


Srilanka Principal Services - 2020

Letter

 

Tamil Medium  | sinhala Medium


Srilanka Education Administrative Services
- 2020

 

Transfer List

 

Appleal Form

 

Transfer Procedure


Appeal Board Decision

Srilanka Principal Services - 2020

Tamil Medium  | sinhala Medium


National Program of Writing a Precious Book for the Country
දැක්ම
අමාත්‍යංශයේ සහ ඒ යටතේ වූ ආයතනයන්හි පවතින සම්පත් යහපාලනයක් තුළ කාර්යක්ෂමව හා එලදායීව භාවිතා කිරීමෙන් අධ්‍යාපන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම.

මෙහෙවර
අමාත්‍යංශය යටතේ වූ ආයතනයන් සඳහා අවැසි පහසුකම්,සහයෝගය හා මඟපෙන්වීම් ලබා දෙමින් කාර්යක්ෂම හා එලදායී සේවාවක් ප‍්‍රජාව වෙත ලබා දීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 1  : අංශ නියෝජිත ආයතන වලින් සැළසුම් ක‍්‍රියාවලිය ඉදිරියට යෑම සහතික කිරීම.
      
අරමුණු  
- දෙපාර්තමේන්තු තුළින් සැළසුම් කාර්යය සංවර්ධනය කිරීම.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 2   : අංශ නියෝජිත ආයතන කාර්ය සාධනය හා වැඩපිළිවෙල සමාලෝචනය කිරිම.
      
අරමුණු
- අංශ නියෝජිත ආයතන කාර්යක්ෂමතාවය හා ඵලදායීතාවය සහතික කිරීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 3   : අංශ නියෝජිත ආයතන තුළින් හොඳ සම්බන්ධතා සහතික කරමින් හොඳ සේවයක් ලබා දීම.
      
අරමුණු
- අංශ නියෝජිත ආයතන තුළින් හොඳ සම්බන්ධතා යාන්ත‍්‍රණයක් සනාථ කිරීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 4   : රැකියා වෙළඳපොළ තුළ තොරතුරු තාක්ෂණික දැනුම වර්ධනය කිරීම.
      
අරමුණු
- තරුණයින් අතර තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 5   : යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම.
      
අරමුණු
- නැවත පදිංචි කරණ ලද ගම්මාන වල යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 6   : යොවුන් නිපුණතා ධාරිතාවය ශක්තිමත් කිරීම.
      
අරමුණු
- තරුණ තරුණයින් හට හට ස්වයංරැකියා අවස්ථා සහතික කිරීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 7   : ආයතන ධාරිතාවය සංවර්ධනය කිරීම හා පාලනය කිරීම.
      
අරමුණු
- ආයතනයේ භෞතික හා මානව සම්පත් වැඩි දියුණු කිරිම.

E1S 30 06 2020කලාපීය තරුණ ප‍්‍රතිපත්ති හා කි‍්‍රයාකාරකම් වැඩසටහන 2020-06-30 දින නැගෙනහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සම්මන්ත‍්‍රණ ශාලාවේදි පැවැත්විනි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ජේ්‍යෂ්ඨ සහකාර ලේකම් විගතවරාජා මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම අවස්ථාවට යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ ජේ්‍යෂ්ඨ කථිකාචාර්ය එස්ගජිවසුදන් මහතා සහභාගි විය.

තවත් කියවන්න...

E1 S 25 06 2020 හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දමන ලද පාසල් නැවත නැගෙනහිර පළාතේ ආරම්භ කිරිම සම්බන්ධව පාසල් විදුහල් පතිවරුන් දැනුවත් කිරිමට කලාප මට්ටමින් පවත්වන ලද රැස්විමේදි නැගෙනහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අයිගකේ ගජිග මුතුබණ්ඩා මහතාල පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක‍ෂ එම්ගකේගඑම්ගමන්සුර් මහතා මෙම දෙදෙනා විසින් උපදෙස් දෙන ලදි.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC