ලේකම්


Min Road2020

කේ. කරුණාකරන් මයා

මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

ඇතුළු වරාය පාර,
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2224854
Fax: 026-2224029
Email : minroad@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


ආර්.මන්සූර් මහත්මිය

 

Tel  : 026-2222061

OrgChart

Performance Report

Citizen Charter1
දැක්ම
ඉඩම් හා මාර්ග සංවර්ධන ක‍්ෂේත්‍රයේ ගුණාත්මක සේවා සැපයීම උදෙසා වූ හොඳම සම්බන්ධීකරණ ආයතනය බවට පත්වීම

මෙහෙවර
සම්බන්ධීකරණය හා මෙහෙයවීම මඟින් මාර්ග, ඉඩම්, කාන්තා කටයුතු, ජල සම්පාදන, නිපුණතා හා මිනිස් බල යන අංශ ශක්තිමත් කරමින් කාර්ය සාධනය තිරසාර ලෙස ඉහළ දැමීම, ගුණාත්මක සේවා සැපයීම හා යහපාලනය තහවුරු කිරිම

ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර – 1  : ආයතනයන්හි ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා මාර්ගෝපදේශනය හා උපදෙස් නිකුත් කිරීම

      
අරමුණු

- යාවත්කාලීන කරන ලද මාර්ගෝපදේශන සහ උපදෙස්

- අදාල අධිකාරීන් විසින් නිකුත් කරන ලද මාර්ගෝපදේශන, චක්‍රලේඛ, කාර්යය පටිපාටීන් සමග අනුකූල කිරීම.

      
ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර – 2  :  නිරන්තරයෙන් අධීක‍ෂණය හා ඇගයීම
     
අරමුණු

- මිනුම් ගත කරන ලද හා අධීක‍ෂණය කරන ලද ආයතනික හා ව්‍යාපෘති කාර්ය සාධනය

- ඇගයීමට ලක්කල ව්‍යාපෘති කාර්ය සාධනය

 

ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර – 3  :  විශේෂ සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
     
අරමුණු

- ක්‍රියාත්මක කරන ලද විශේෂ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති

- ක්‍රියාත්මක කරන ලද ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති

- ක්‍රියාත්මක කරන ලද කාන්තා කටයුතු ව්‍යාපෘති

- ක්‍රියාත්මක කරන ලද නිපුණතා හා මිනිස් බල ව්‍යාපෘති

ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර – 4  :  යහපාලනය තුළින් ආයතනික ධාරිතාවය ශක්තිමත් කිරීම.
     
අරමුණු

- වඩා හොඳ ආයතනික වැඩපිළිවෙලක් සහතික කර තිබීම.

- නිසි ආයතනික ප්‍රවාහන ක්‍රමවේදයක් පවත්වාගෙන තිබීම.

- කාර්යය මණ්ඩලයේ ධාරිතාවය හා කුසලතා වැඩි දියුණු කර තිබීම.

- කාර්යාලයීය ගොඩනැගිලි හා නිළනිවාස නිසිලෙස නඩත්තු කර තිබීම.

E1S 12 10 2018

නැගෙනහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන, ඉඩම් හා ඉඩම් පරිපාලන අමාත්‍යාංශය මගින් පවත්වනු ලැබූ තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක පිළිබඳ එක්දින පුහුණු වැඩසටහන 2018 ඔක්තෝබර් මස 11 වන දින ත‍්‍රීකුණාමලය, කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනයේදී පැවැත්විණ. නැගෙනහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ලේකම් කේ. කරුණාහරන් මහතා විසින් වැඩසටහන ආරම්භ කරන ලදී. සංවර්ධන නිළධාරීන්, ජනපද නිළධාරීන් හා ක්‍ෂේත‍්‍ර උපදේශකයින් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වූ අතර, නැගෙනහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ අධ්‍යක්‍ෂ (ක‍්‍රම සම්පාදන* වී. ගෞරීදරන් මහතා මෙම වැඩසටහනේ සම්පත් දායකයා විය.

 

තවත් කියවන්න...

E1S 28 09 2018

මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ කාන්තා කටයුතු අංශය යටතේ මොරවැව ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ රැුකියා විරහිත කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ක‍්‍රියාත්මක කරන ලද රූපලාවන්‍ය පුහුණු වැඩසටහන 2018 සැප්තැම්බර් මස 27 වන දින උත්සවාකාරයෙන් ආර්මභ කරන ලදී. මෙම අවස්ථාවට නැගෙනහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඇතුලූ නිළධාරීන් සහභාගී විය.

 

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC