ගරු ඇමැති

male

Hon. 

මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය,
ඇතුළු වරාය පාර,
ත්‍රීකුණාමලය.
Tel: 026-2224041,43
Fax: 026-2226042

ලේකම්


කේ. කරුණාකරන් මයා

මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

ඇතුළු වරාය පාර,
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2224854
Fax: 026-2224029
Email : minroad@ep.gov.lk

OrgChart

Performance Report

දැක්ම
ඉඩම් හා මාර්ග සංවර්ධන ක‍්ෂේත්‍රයේ ගුණාත්මක සේවා සැපයීම උදෙසා වූ හොඳම සම්බන්ධීකරණ ආයතනය බවට පත්වීම

මෙහෙවර
සම්බන්ධීකරණය හා මෙහෙයවීම මඟින් මාර්ග, ඉඩම්, කාන්තා කටයුතු, ජල සම්පාදන, නිපුණතා හා මිනිස් බල යන අංශ ශක්තිමත් කරමින් කාර්ය සාධනය තිරසාර ලෙස ඉහළ දැමීම, ගුණාත්මක සේවා සැපයීම හා යහපාලනය තහවුරු කිරිම

ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර – 1  : ආයතනයන්හි ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා මාර්ගෝපදේශනය හා උපදෙස් නිකුත් කිරීම

      
අරමුණු

- යාවත්කාලීන කරන ලද මාර්ගෝපදේශන සහ උපදෙස්

- අදාල අධිකාරීන් විසින් නිකුත් කරන ලද මාර්ගෝපදේශන, චක්‍රලේඛ, කාර්යය පටිපාටීන් සමග අනුකූල කිරීම.

      
ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර – 2  :  නිරන්තරයෙන් අධීක‍ෂණය හා ඇගයීම
     
අරමුණු

- මිනුම් ගත කරන ලද හා අධීක‍ෂණය කරන ලද ආයතනික හා ව්‍යාපෘති කාර්ය සාධනය

- ඇගයීමට ලක්කල ව්‍යාපෘති කාර්ය සාධනය

 

ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර – 3  :  විශේෂ සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
     
අරමුණු

- ක්‍රියාත්මක කරන ලද විශේෂ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති

- ක්‍රියාත්මක කරන ලද ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති

- ක්‍රියාත්මක කරන ලද කාන්තා කටයුතු ව්‍යාපෘති

- ක්‍රියාත්මක කරන ලද නිපුණතා හා මිනිස් බල ව්‍යාපෘති

ප්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත්‍ර – 4  :  යහපාලනය තුළින් ආයතනික ධාරිතාවය ශක්තිමත් කිරීම.
     
අරමුණු

- වඩා හොඳ ආයතනික වැඩපිළිවෙලක් සහතික කර තිබීම.

- නිසි ආයතනික ප්‍රවාහන ක්‍රමවේදයක් පවත්වාගෙන තිබීම.

- කාර්යය මණ්ඩලයේ ධාරිතාවය හා කුසලතා වැඩි දියුණු කර තිබීම.

- කාර්යාලයීය ගොඩනැගිලි හා නිළනිවාස නිසිලෙස නඩත්තු කර තිබීම.

E1S 03 01 2018A Sewing Training centre at Maddikali, Trincomalee constructed under the CBG programme in order to empower the women was declared open by the Secretary, Ministry of Road Development, Land and Women Affairs. 

 

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC