කොමිසම


සභාපති

Chairman PPSC 2020

R.M.D.B. මීගස්මුල්ල මහතා

 

ඇතුළු වරාය පාර

ත්‍රීකුණාමලය.

 

ලේකම්


Sec PPSC 2020

M. Y. සලීම් මහතා

 

ඇතුළු වරාය පාර

ත්‍රීකුණාමලය.

Tel :026 -2222823

Fax :026 -2222174

e-mail: ppsc@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


කේ.අයි.අනුරාධා මහත්මිය

 

Tel   : 026-2220092

OrgChart

Performance Report

 

Comments

දැක්ම
පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඉහළ කාර්යක්‍ෂමතාවයක් සඳහා මානව සම්පත් කළමනාකරණයේ ප‍්‍රධානතම ආයතනය

මෙහෙවර
පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ බඳවාගැනීම්, ස්ථානමාරු, උසස්වීම් හා විනය පරිපාටි පිළිබඳ වෘත්තීයමය පද්ධතීන් ඇතිකිරීම හා එම අනුමත පද්ධතීන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පළාත් ආයතනවලට සාධාරණ හා අපක්‍ෂපාතී අයුරින් බලතල පැවරීම

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 1   :  බඳවාගැනීමේ පරිපාටි සමාලෝචනය කිරීම, අනුමතකිරීම හා ඊට සම්බන්ධ කටයුතු
      
අරමුණු
- පළාත් රාජ්‍ය සේවාව සඳහා සමාලෝචිත හා අනුමත බඳවාගැනීමේ පරිපාටි.
- යාවත්කාලීන කරන ලද බඳවාගැනීමේ පරිපාටි.
- රාජ්‍ය භාෂාවන්ට පරිවර්තනය කරන ලද බඳවාගැනීමේ පරිපාටි.
      
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 2   : බඳවාගැනීම්, උසස්කිරීම් හා සම්බන්ධිත කටයුතු.
      
අරමුණු
- බඳවාගැනීම සඳහා තරග විභාග පැවැත්වීම.
- බඳවාගැනීම සඳහා සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ පැවැත්වීම.
- කාර්යක්‍ෂමතා කඩඉම් විභාග පැවැත්වීම.
- උසස්වීම් සඳහා සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ පැවැත්වීම.
- බඳවාගැනීම, ස්ථානමාරු හා උසස්වීම් ක‍්‍රියාවලිය සඳහා වැඩිදියුණු කළ පද්ධති.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 3   :  අන්තර් පළාත් හා මධ්‍යම රජයේ ස්ථානමාරු සඳහා පහසුකරණය
      
අරමුණු
- පහසුකරණය කරන ලද අන්තර් පළාත් හා මධ්‍යම රජයේ ස්ථානමාරු.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 4   :  අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වන ආයතනයක් ලෙස ක‍්‍රියාකිරීම.
      
අරමුණු
- පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්ගේ දුක්ගැනවිලිවලට කඩිනමින් පිළිතුරු සැපයීම.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 5   :  ආයතනික සංවර්ධනය හා පාලනය.
      
අරමුණු
- සවිස්තර කාර්ය සාධන පරිපාටියක් හඳුන්වාදීම.
- නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු.

© Provincial Planning Secretariat - EPC