කොමිසම


සභාපති

Chairman PPSC 2020

R.M.D.B. මීගස්මුල්ල මහතා

 

ඇතුළු වරාය පාර

ත්‍රීකුණාමලය.

 

ලේකම්


Sec PPSC 2020

M. Y. සලීම් මහතා

 

ඇතුළු වරාය පාර

ත්‍රීකුණාමලය.

Tel :026 -2222823

Fax :026 -2222174

e-mail: ppsc@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


කේ.අයි.අනුරාධා මහත්මිය

 

Tel   : 026-2220092

OrgChart

Performance Report

Circulars 2

 

Comments

දැක්ම
පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ඉහළ කාර්යක්‍ෂමතාවයක් සඳහා මානව සම්පත් කළමනාකරණයේ ප‍්‍රධානතම ආයතනය

මෙහෙවර
පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ බඳවාගැනීම්, ස්ථානමාරු, උසස්වීම් හා විනය පරිපාටි පිළිබඳ වෘත්තීයමය පද්ධතීන් ඇතිකිරීම හා එම අනුමත පද්ධතීන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පළාත් ආයතනවලට සාධාරණ හා අපක්‍ෂපාතී අයුරින් බලතල පැවරීම

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 1   :  බඳවාගැනීමේ පරිපාටි සමාලෝචනය කිරීම, අනුමතකිරීම හා ඊට සම්බන්ධ කටයුතු
      
අරමුණු
- පළාත් රාජ්‍ය සේවාව සඳහා සමාලෝචිත හා අනුමත බඳවාගැනීමේ පරිපාටි.
- යාවත්කාලීන කරන ලද බඳවාගැනීමේ පරිපාටි.
- රාජ්‍ය භාෂාවන්ට පරිවර්තනය කරන ලද බඳවාගැනීමේ පරිපාටි.
      
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 2   : බඳවාගැනීම්, උසස්කිරීම් හා සම්බන්ධිත කටයුතු.
      
අරමුණු
- බඳවාගැනීම සඳහා තරග විභාග පැවැත්වීම.
- බඳවාගැනීම සඳහා සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ පැවැත්වීම.
- කාර්යක්‍ෂමතා කඩඉම් විභාග පැවැත්වීම.
- උසස්වීම් සඳහා සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ පැවැත්වීම.
- බඳවාගැනීම, ස්ථානමාරු හා උසස්වීම් ක‍්‍රියාවලිය සඳහා වැඩිදියුණු කළ පද්ධති.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 3   :  අන්තර් පළාත් හා මධ්‍යම රජයේ ස්ථානමාරු සඳහා පහසුකරණය
      
අරමුණු
- පහසුකරණය කරන ලද අන්තර් පළාත් හා මධ්‍යම රජයේ ස්ථානමාරු.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 4   :  අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වන ආයතනයක් ලෙස ක‍්‍රියාකිරීම.
      
අරමුණු
- පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්ගේ දුක්ගැනවිලිවලට කඩිනමින් පිළිතුරු සැපයීම.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 5   :  ආයතනික සංවර්ධනය හා පාලනය.
      
අරමුණු
- සවිස්තර කාර්ය සාධන පරිපාටියක් හඳුන්වාදීම.
- නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු.

Circulars
Year Circular No Title Documents
2014 PPSC/2014/01   Absorption of Officer in to Eastern Province Download
2015 PPSC/2015/01   Approval for Acting / Attending Duty Download
2018 PPSC/2018/01   Filling of Vacancies Download
PPSC/2018/02   Absorption of Officer in to Eastern Province Download
PPSC/2018/03   Circular for the Provincial Authorities Regarding the letters forwarding to    PPSC Download
2019 PPSC/2019/01   Absorption of Officer in to Eastern Province Download
PPSC/2019/02   Information on Appointment, Transfer, Dismissal and disciplinary control
  to Provincial Public Services - Eastern Province
Download
PPSC/2019/03   Absorption of Officer in to Eastern Province Download
PPSC/2019/04 (T)   மீள் சேவைக்கமர்த்துவதற்கான கோரிக்கைகள் Download
PPSC/2019/04 (S)   නැවත සේවයේ පිහිටුවීම සඳහා සිදුකරනු ලබන ඉල්ලීම් Download
PPSC/2019/05 (T)   ஓய்வு பெற்ற அரச உத்தியோகத்தர்களை மீள் சேவைக்கமர்த்துதல் Download
PPSC/2019/05 (S)   විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරින් නැවත සේවයේ යෙදවීම Download
2020 PPSC/2020/01(T)   கிழக்கு மாகாண பொது சேவையிலிருந்து வேறு மாகாண சபைக்கு அல்லது மத்திய அரசிற்கு இடமாற்றம் பெற்றுக்கொள்ளும் போது சேவைக்காலத்தை கணிப்பிடுதல் Download
PPSC/2020/01(S)   නැගෙනහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයෙන් වෙනත් පළාත් සභාවකට හෝ මධ්‍යම රජය වෙත ස්ථාන මාරු ලබා යාමේදී සේවා කාලය ගණනය කිරීම Download
PPSC/2020/02   Approval for Acting / Attending Duty Download
PPSC/2020/03   Absorption of Officer in to Eastern Province Download
PPSC/2020/04   Circulars for the Provincial Authorities Regarding the letters forwarding to PPSC Download

© Provincial Planning Secretariat - EPC