පළාත් කොමසාරිස්


 

Comm Probation 2020

ආර් රිස්වානි මිය

පරිවාස හා ළමාරක්ෂණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

ඇතුළු වරාය පාර

ත්‍රීකුණාමලය.
Tel :026-4931287
Fax :026-2222773
e-mail:probation@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


සරණියා සුතර්ෂන් මහත්මිය

 

Mob  : 076-6696783

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

Daycare Guidelines for Eastern Province

 

Citizen Charter1

Comments1

දැක්ම
සමාජගත කරන ලඳ ප‍්‍රීතිමත් හා නිර්භීත සමානතාවයකින් සපිරි දරුවන්.

මෙහෙවර
අපචාරයෙන් දරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනිම හා ආරක්ෂිත සමාජීය පරිසරයක් බිහි කිරිම තුලින් දිරිමත් යහගුණයෙන් යුතු ක‍්‍රියාකලාපයක් තුලින් දරුවන්ගේ හිමිකම් තහවුරු කිරිම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 01  : ළමා සංවර්ධන  මධ්‍යස්ථානයන් හා සේවා සංවර්ධනය කිරිම.
      
අරමුණු  
- ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයන්හි ගුණාත්මක භාවය තහවුරු කිරිම.
- ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයන්හි  ළමුන්ගේ වෘත්තිය හැකියාව දියුණූ කිරිම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 02 : ශාරිරික හා මානසික හැකියාවන් සංවර්ධනය කිරිම තුලින් ළමුන් සවිබල ගැන්විම.
      
අරමුණු
- භාවාත්මක ළුලය වැඩි දියුණු කිරිම

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 03 : ළමුන්ගේ අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරිම සහ ආරක්ෂා කිරිම.

අරමුණු
- ළමා අපයෝජන අඩු කිරිම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 04 : පළාතේ රජයේ නිවාසයන්හි ළමුන්ගේ භාරය හා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරිම.
      
අරමුණු
- රජයේ නිවාසයන්හි ළමුන්ගේ භාරය හා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරිම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 05  : ආයතනික සංවර්ධනය හා යහපාලනය.
      
අරමුණු
- වැඩ කිරිම සඳහා වඩා යහපත් පරිසරයක් ඇති කිරිම සහ ක‍්‍රම වැඩි දියුණූ කිරිම.

E1S 31 08 2020Reunification supports have been provided to 25 selected families from Kanthale Judicial divisions with the motive of reunifying and preventing the children from institutionalization under 2019 PSDG.

Assistant Commissioner Mrs. Saranya Sutharshan headed this event on 17.08.2020 at Kanthale Probation Office. Head office Probation officer, Officers from Kanthale probation office and beneficiaries were graced in this event fruitfully.තවත් කියවන්න...

E2S 31 08 2020 Reunification supports have been provided to 06 selected families from Dehiyathakandiya Judicial divisions with the motive of reunifying and preventing the children from institutionalization under 2019 PSDG.

Provincial Commissioner Mrs. Risvani Rifas headed this event on 21.08.2020 at Dehiyathakandiya Probation Office. Head office Probation officer, Officers from   Head office, and Dehiyathakandiya   probation office and beneficiaries were graced in this event successfully.තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC