පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ


DOS2020

එන්. මතිවන්නන් මයා

සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

ඇතුළු වරාය පාර
ත්‍රීකුණාමලය
Tel :026-2223085
Fax :026-2221040
e-mail: socialservices@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


පී.දර්ෂිනි මහත්මිය

 

Tel  : 026-2222844

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

Comments

Citizen Charter1
දැක්ම
අවදානමට නිරාවරණය වූවන් සමාජ සේවයට එකතු කර ගනිමින් රැකබලා ගැනීම

මෙහෙවර
ස්වෙච්ඡා කණ්ඩායම් සමඟ සහයෝගයෙන්, සංවිධානාත්මක සහ සමාන සේවාවක් තුළින් අවධානමට නිරාවරණය වූවන්ගේ ජීවන තත්වය ඉහල නංවමින් සමාජගත කිරීම

ප‍්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 1  ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් පුනරුත්ථාපනය කිරීම

අරමුණු

- ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් අපයෝජන වලින් සහ අනවධානයෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම
- ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ නිවාස සඳහා පහසුකම් ලබා දීම
- කී‍්‍රඩා කුසලතා සංවර්ධනය
- ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ සංවිධාන පිහිටුවීම සහ ශක්තිමත් කිරීම
- ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් සඳහා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිත කිරීම

ප‍්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 2   : වැඩිහිටි ජනතාව උදෙසා යහපත් සුරක්ෂිතභාවය සහතික කිරීම ඉලක්ක

අරමුණු

- අපයෝජන වලින් හා අනවධානයෙන් වැඩිහිටියන් ආරක්ෂා කිරීම
- වැඩිහිටියන්ගේ නිවාස වලට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම

ප‍්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර- 3   : අවධානමට ලක් වූ ජනතාවට කාර්යක්ෂම සේවා සැපයුමක් සහතික කිරීම

      
අරමුණු

- අවධානමට ලක් වූ ජනතාව වෙනුවෙන් ප‍්‍රමාණවත් සේවාවක් සහතික කිරීම
- නව සේවා මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම

ප‍්‍රක්ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 4   : අවධානමට ලක් වූ ජනතාවට වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දීම ඉලක්ක

අරමුණු

- ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් සඳහා වෘත්තීය පුහුණු පහසුකම් සැපයීම
- අවධානමට ලක් වූ ජනතාව සඳහා වෘත්තීය පුහුණූව ලබා දීම

© Provincial Planning Secretariat - EPC