සභාපති


එස්.ටී.සී. නිලන්කා මයා

ප‍්‍රවාහන අධිකාරිය
ඕර්ස් හීල්
ත්‍රීකුණාමලය.
Tel: 026 2225727
Fax: 026 2226793
Email : transport@ep.gov.lk

අධ්‍යක්‍ෂ ජෙනරාල්


DG Transport 2020

ඩබ්. එම්. එච්. උදය කුමාර මයා

ප‍්‍රවාහන අධිකාරිය
Orr's Hill
Trincomalee
Tel: 026 4925479
Fax: 026 2226793
Email : transport@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


බී.එම්.ප්‍රේමසිරි මහතා

 

Tel   : 026-2225708

OrgChart

Performance Report

Comments Final1

දැක්ම
සියලූ දෙනාටම ගුණාත්මක හා තරගකාරී පොදු මගී ප‍්‍රවාහන පද්ධතියක්.

මෙහෙවර
මගීන්ට හා ක‍්‍රියාකරවන්නන්ට සාධාරණ හා අපක්‍ෂපාතී සේවාවන් ලබාදීම තහවුරු කරන අතරම පෞද්ගලික අංශය ඇතුළුව අදාල පාර්ශවකරුවන් සමග නියාමනය හා සහයෝගී කළමනාකරණය තුළින් සුවපහසු, ආරක්‍ෂිත, පරිසර හිතකාමී හා පෞද්ගලික හිමිකාරත්වයක් ඇති පොදු මගී ප‍්‍රවාහන පද්ධතියක් ඇතිකිරීමට පහසුකම් සැපයීම හා සහතික කිරීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ - 1   :  මගීන් සඳහා ආරක්‍ෂිත, සුවපහසු, නවීන සහ ජනතා හිතවාදී ප‍්‍රවාහන පහසුකම් සැපයීම ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම.
      
අරමුණු
- මහජන තොරතුරු ලබාගැනීමේ ක‍්‍රමවේදයක් පිහිටුවීම.
- බස්රථ, වෑන්රථ සහ ත‍්‍රීරෝද රථ තුළ පහසුකම් දියුණුකිරීම.
- මාර්ගස්ථ මගී ප‍්‍රවාහන අධිකාරියේ සේවාවන් විමධ්‍යගතකර ඇත.
      
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 2   : සේවා සපයන්නන්ගේ කාර්යක්‍ෂමතාවය හා ඵලදායීතාවය දියුණුකිරීම.
      
අරමුණු
- නවීන ප‍්‍රවාහන තාක්‍ෂණයක් හඳුන්වාදීම.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 3   :  මගී ප‍්‍රවාහනයට අදාල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම.
      
අරමුණු
- මගීන්ගේ ආරක්‍ෂාව හා සුවපහසුව සඳහා දියුණු හා නවීන යටිතල පහසුකම් ලබාදීම.
- ප‍්‍රවාහන පහසුකම්වලදි ගුණාත්මය ගොඩනැගිලි පහසුකම් දියුණුකිරීම.
- මහජන දෘෂ්ඨිකෝණය හා පාර්ශවකරුවන්ගේ අපේක්‍ෂාවන් වැඩිදියුණු කිරීම.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 4   :  ආදායම් ඉපයීමේ හැකියාව දියුණු කිරීම හා මූල්‍යමය ස්වයං ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගාගැනීම.
      
අරමුණු
- පවතින සේවාවන්හි ලාභදායීබව වැඩිදියුණු කිරීම.
- නව ආදායම් ඉපයීමේ සේවා හඳුන්වාදීම.
- කොමිස්, හවුල්කාරත්වයක් හා ආයෝජන තුළින් වැඩි ආදායමක් ඉපයීම.
    
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 5   :  ආයතනික හැකියා වර්ධනය හා යහපාලනය.
      
අරමුණු
- ආයතනික මානව සම්පත්වල ධාරිතාව ඉහළනැංවීම.
- අභ්‍යන්තර කාර්ය පද්ධති හා පරිපාටි වැඩිදියුණු කිරීම.
- යහපාලනය හා හොඳම භාවිතයන් ආයතනගත කිරීම..

E1S 24 07 2020A meeting on Re-routing of bus services and development of bus halts was held on 24-07-2020 at Eastern Province Road Passengers Transport Authority, Head Office.

ERPTA officers and SLTB officers agreed to provide city bus services and the bus fare will be informed soon after the discussions with the operators.

තවත් කියවන්න...

E3M2උද්ෙත්‍ වී ඇති ලකාලරෝනා ව්‍යසනකාරී ත්‍ත්ව්‍ය ල ේතුලව්‍න් 2020 මාර්තතු මස 16 ව්‍න දින සිට ලම් දක්ව්‍ා කාල සීමාව්‍ තුල නැලෙනහිර පළාත් ජනත්‍ාව්‍ලේ ආර්තික ා සමාජීය සුභ සිද්ිය ලව්‍නුලව්‍න් නැලෙනහිර පළාත් ෙරු ආණ්ඩුකාරතුමියලේ ා ප්‍රධාන අමාත්‍යංශ ලේකම් තුමාලේ උපලදසේ ා මෙ ලපන්වීම මත්‍ එම කාල සීමාව්‍ තුල නැලෙනහිර පළාත් ප්‍රව්‍ා න අිකාරිය විසින් විවිධ වු කාර්තයයන් ා ලසේව්‍ාව්‍න් රැසක් සිදු කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC