නියෝජ්‍ය ප‍්‍රධාන ලේකම් (මුදල් )


I.M. හුසේන් මයා

පළාත් භාණ්ඩාගාරය
කන්නියා පාර
වරෝදය නගර්
ත්‍රීකුණාමලය
Tel : 026-2222880
Mob : 077-2348464
Fax : 026-2222206

Email : finance@ep.gov.lk

 

OrgChart

 

Comments Final1

දැක්ම
පළාත් ආයතනවල රාජ්‍ය මූල්‍යමය හා සම්පත් කළමනාකරණය කිරීමේ සහතික ලත් දක්ෂ සංවිධානයක් වීම

මෙහෙවර
පළාත් ආයතන මගින් කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබා දීමට සාධාරණ හා යුක්ති සහගත ක්‍රමයට රාජ්‍ය අරමුදල් හා සම්පත් අනුකූලතා වැඩසටහන් හරහා බෙදා හැරීම සහ පාලනය කිරීම.

ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 1   : මුල්‍ය කළමනාකරණ පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරිම.
      
අරමුණු   
- වැඩිදියුණු කරන ලද අයවැය ක්‍රියාවලිය.
- වැඩිදියුණු කරන ලද ආදායම් කළමනාකරණ පද්ධතිය .
- අධීක්ෂණය හා කළමනාකරණය කරන ලද පිරිවැය වැඩසටහන්.
      
ප‍්‍රක්‍ෂිප්ත ක්ෂේත‍්‍ර - 2   :  ආයතනික සංවර්ධනය සහ පාලනය.
      
අරමුණු
- නිපුණතා හා පුහුණු නිලධාරීන්.
- කාර්යක්ෂම සහ ඵලදායී සේවා සැපයුම.
- වැඩිදියුණු කරන ලද ආයතන සේවා.
- මුදල් රෙගුලාසිල චක්‍රලේඛල මඟපෙන්වීම් සහ නිර්දේශ අනුකූලව ක්‍රියාත්මක කිරීම.

 

Provincial Treasury Circulars

E1M1 24 01 2018

Two web-based software systems namely, Asset Management System (AMS) and Revenue Information Management System (RIMS) were officially launched by the Chief Secretary, EPC on 24th January 2018. 

The Chief Secretary presiding the function said that AMS will help provincial agencies in minimizing cost of acquiring the assets with limited resources. In addition, it will also help in operating, maintaining, disposing and renewing the non-financial assets. 

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC