ஆணையாளர்


CLG 2020

திரு. என். மணிவண்ணன்

உள்ளூராட்சித் திணைக்களம்,
கிழக்கு மாகாணசபை,
கன்னியா வீதி,
வரோதய நகர்,
திருகோணமலை.

Tel   :026-2220074
Mob :077-7772308
Fax :026-2220075

e-mail: clg@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திரு.A.J.M. இர்ஷாத்

 

Tel   : 026-2223087

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

Contact Details CLGpng

Statistical Hand Book
CP4
தூரநோக்கு
நம்பகத்தன்மையான சேவைகளை வழங்கும் முகமாக முன்னேற்றப்பட்ட உள்ளுராட்சிச் சபைகளின் அமைப்பு முறையை உறுதி செய்தல்

பணிக்கூற்று
உள்ளுராட்சிச் சபைகளின் தகமை ஆளுமை ஆகியவற்றை மேம்படுத்தல்,  அபிவிருத்தி செய்தல், உயர்த்துதல் ஆகியவற்கான ஆலோசனைகள் அனுசரனைகள் ஒருங்கிணைத்து சேவை செய்தல். நல்ல தரமான செவைகளை வழங்க உறுதி செய்தல், அபிவிருத்தி செய்தல், மேற்பார்வை செய்தல், கண்காணித்தல், எல்லா விதமானதும் செயற்திறன் வாய்ந்ததமான சேவைகளை வழங்க உறுதி செய்தல்.

E1S 09 09 2020On 9th Sep, 2020 the Batticaloa Municipal Council and UNICEF Sri Lanka marked a significant milestone, signing a Memorandum of Understanding to help make Batticaloa the first Child-Friendly city in the Country and in South Asian region.

The MoU marks the latest stage in Batticaloa Municipality’s journey to become the first municipality in Sri Lanka that is committed to ensuring that the voices, needs, priorities and rights of children are an integral part of public policies, programs and decisions as guided by the convention on the rights of the child (CRC) are being met.

மேலும் படிக்க ...

E2S 209 2020The second batch of disinfectant materials viz., Sodium Hypochlorite 1%, Non-Contact Infrared Thermometer and Hand Sanitizer as to response to the Covid19 pandemic have been handed over by UNDP to be distributed among the Local Authorities in the Eastern Province. The department has taken action to distribute and dispatch those items to use at the LA level to combat the corona virus.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC