பிரதம செயலாளர்


New CS 2019

திரு. துஷித பி. வணிகசிங்கே

பிரதம செயலாளர் செயலகம்
கன்னியா வீதி
வரோதய நகர்
திருகோணமலை
Tel : 026-2222012
Fax : 026-2222008
Email : chiefsecretaryeast@gmail.com

தகவல் அதிகாரி


திருமதி. S. ரிஷானா

 

Tel : 026-2224035
Mob : 077-9756362

Comments Final1

OrgChart

Performance Report

தூரநோக்கு
நன்மதிப்பு மிக்கதாக கிழக்கு மாகாணத்தை வளப்படுத்தும் சிறந்த செயலாற்றுகை மையம்.

பணிக்கூற்று

மாகாணத்தின் உயர் வாழ்க்கைத்தர மேம்பாட்டிற்காகவும் நிலையான அபிவிருத்திக்காகவும் மாகாண நிறுவனங்களுக்கிடையில் வினைத்திறன் மற்றும் விளைப்பயன் மிக்க சேவைகளை வழங்கத்தக்க சிறந்த முகாமைத்துவ முறைமையின் ஊடாக வளங்கள் அனைத்தையும் உச்ச பயன்பாட்டிற்கு உட்படுத்தல்.


முனைவுப்பகுதி - 1   : மாகாண நிறுவனங்களின் வலுவான முகாமைத்துவம்.
      
இலக்குகள்   
-
நிருவாகக் கட்டுப்பாட்டினை பேணுதல், மாகாண நிறுவனங்களுக்கடையிலான சிறப்பான முகாமைத்துவ நடைமுறைகளை உறுதி செய்தல் மற்றும் வெளியக நிறுவனங்களுடன் போதுமான ஒருங்கிணைப்பு.
- விசேட செயற்திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்தலும் மேற்பார்வை செய்தலும்.
- நன்கு நிறுவப்பட்ட மேற்பார்வையும் மதிப்பீடும்.

முனைவுப்பகுதி - 2   :  நிறுவன ரீதியான திறன் விருத்தி மற்றும் நல்லாட்சி.
      
இலக்குகள்
- வினைத்திறன் மற்றும் விளைபயன் மிக்க சேவையினை வழங்குதல்.
- பொறுப்புடைத்தன்மை மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை என்பனவற்றை உறுதி செய்து கொள்ளல்.

E3S1 08 07 2020

The 1st Provincial Planning Committee Meeting (PPC) of EPC for the year 2020 was chaired by the Chief Secretary Mr.Thusitha P.Wanigasinghe on 07th July 2020 at 9.30 a.m. at the EPC Conference Hall, Varothayanagar, Trincomalee.Chief Secretary in his welcome and opening remark, addressed sensitively to the participants that this meeting was much crucial at this correct time, giving an opportunity to discuss widely on current status of the development activities.

மேலும் படிக்க ...

1

The 5th Provincial Steering Committee Meeting of the Rural Infrastructure Development Project in Emerging Regions (RIDEP) was chaired by Mr.Thusitha P.Wanigasinghe , the Chief Secretary of the EPC on 02nd July 2020 at 10.30 a.m. at the EPC Conference Hall, Varothayanagar, Trincomalee. Eng.A.B.Ilangasinghe, the National Project Director of RIDEP, District Secretaries of Batticaloa & Ampara , Secretaries , Deputy Chief Secretaries , Heads of Departments , relevant Divisional Secretaries , Seniors officials from central departments , Directors of Planning from three District Administration and Provincial Project Staff participated at this meeting.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC