பணிப்பாளர்


PD Education 2020 Nizam

திரு. M.T.A.நிசாம்

கல்வித் திணைக்களம்

உவர்மலை
திருகோணமலை
Tel : 026-2222106
Fax : 026-2222871
e-mail: education@ep.gov.lk

 

Web: www.edudept.ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திரு.A.விஜயாநந்தமூர்த்தி

 

Mob  : 071-8666664

OrgChart

Performance Report

Inter Zonal Annual teacher Transfer Application-2021


-  Application form in ( Tamil | Sinhala )

தூரநோக்கு
வளம் மிக்க தேசிய மற்றும் சர்வதேசத்திற்கான தகுதிவாய்ந்த பிரஜைகள்.

பணிக்கூற்று
உகந்த கற்றல் சூழல் மூலமும் மற்றும் ஆசிரியர்களினதும் துறைசார் முகாமையாளர்களினதும் தொழில் வாண்மையை விருத்தி செய்வதன் மூலமும், மாணவர்களிற்கு சமனாகவும் நியாயமாகவும், விழுமியங்களுடனும் நம்பிக்கைகளுடனும் கூடிய, தொழில் வாய்ப்பை நோக்காகக் கொண்ட கல்வியை வழங்குதல்.

© Provincial Planning Secretariat - EPC