ஆணையாளர்


திரு.டீ.டீ.அநுர தர்மதாச

காணி நிர்வாகத் திணைக்களம்
உவர்மலை
திருகோணமலை
Tel: 026 2222031
Fax: 026 2227413
Email : land@ep.gov.lk

කොමසාරිස්


D.D. අනුර ධර්මදාස මයා

ඉඩම් පරිපාලනය දෙපාර්තමේන්තුව
ඕර්ස්හීල්
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026 2222031
Fax: 026 2227413
Email : land@ep.gov.lk

OrgChart

Work Plan
Scheme of Recruitment
தூர நோக்கு
அனைத்து அரச காணி உரிமையாளர்களுக்கும் முறையான காணி உரிமம் வழங்கல்.

பணிக்கூற்று
அரசின் கொள்கைகளை முறையாக கடைப்பிடித்து அரச காணிகளினது முறையான பங்கீடுதலை உறுதிப்படுத்தி காணியின் முழுமையான பயன்களையும் இயற்கை வளங்களின் பயன்பாடுகளையும் உறுதிப்படுத்தல்.

முனைவுப்பகுதி - 1   : அரச காணிகளின் உரிமைகளை உறுதி செய்தல்.
      
இலக்குகள்
- அரச காணி அனுமதிப்பத்திர உரிமையாளர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்தல்.
- அரச காணிகளுக்கான அளிப்புகள் வழங்குதலை அதிகரித்தல்.
      
முனைவுப்பகுதி - 2   :  அரச காணிகளை ஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் இதனால் கிடைக்கும் வருமானங்களை மேம்படுத்துதல்.
     
இலக்குகள்
- மாகாண காணி ஆணையாளர் அலுவலகத்தில் விவிசேட குத்தகை பிவிசேட  நிறுவுதல் / இஸ்தாபித்தல்.
- பிரதேச செயலகங்களில் குத்தகை பிரிவினை நிறுவுதல்.
- வலையமைப்பின் ஊடாக அனைத்து குத்தகை பிரிவுகளையும் இணைத்தல்.

முனைவுப்பகுதி - 3   :  அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்கான  அரச காணிகளினது ஒதுக்கீடு.
     
இலக்குகள்
- அரச காணித் தரவுத்தளமொன்றை நிறுவுதல்.
- அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்களுக்குச் சாத்தியமான அரச காணிகளை அடையாளப்படுத்தல்.

முனைவுப்பகுதி - 4   :  நிறுவனத்தின் அபிவிருத்தியும் நிருவாகமும்.
     
இலக்குகள்
- e-Slims அமைப்பின் ஊடாக காணி ஆணையாளர் நாயகத்தின் திணைக்களத்துடன்  தொடர்புபடுத்துதல்.
- காணி தொடர்பான தகவல்களை இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ளக் கூடிய முறையில் வழங்கல்.

© Provincial Planning Secretariat - EPC