மாகாணப்பணிப்பாளர்


Eng.வி. கருனநாதன்

வீதி அபிவிருத்தித் திணைக்களம்
இல.93A, அன்ரனிஸ் ஹேமிற் வீதி
கருவேப்பங்கேணி
மட்டக்களப்பு.
Tel:  065 2050066
Fax: 065 2222567
Email : roads@ep.gov.lk

OrgChart

AdminReport

Information Officer


Mrs. N. Ramanatharshanan

Administrative Officer

Tel : 065-2227207

Comments

தூரநோக்கு
தரமானதும், பாவனையாளர்களுக்கு திருப்தியளிக்கக் கூடியதுமான மாகாண வீதி வலையமைப்பு

பணிக்கூற்று

வீதி வலையமைப்பினை நிலையான முறையில் மேம்படுத்துவதனூடாகவும், சரியான முறையில் பராமரிப்பதனூடாகவும் வீதி பயனாளர்களுக்கு பாதுகாப்பான, சௌகரிகமான, வசதியான போக்குவரத்தினை வழங்குதல்


முனைப்புப் பகுதி 01   :  வீதி வலையமைப்பினையும்,  வடிகான்களையும் மேம்படுத்தல்
      
இலக்குகள்

- கம்பள வீதிகளாகவும், இரட்டை தார் மேற்பரப்பு பரிகரிப்பு வீதிகளாகவும் தரமுயர்த்தப்பட்ட தார்வீதிகள்(Mc adam)
- குறைந்தது 4மீற்றர் அகலத்திற்கு அதிகரிக்கப்பட்ட ஒடுங்கிய வீதிகளின் வண்டிப்பாதை
- வேயப்பட்ட வீதிகளாக மாற்றப்பட்ட வேயப்படாத வீதிகள்
- நிர்மானிக்கப்பட்ட புதிய வடிகான்கள்


      
முனைப்புப் பகுதி 02  :  தரக்கட்டுப்பாட்டு அமைப்பை விருத்தி செய்தல்
     
இலக்குகள்

- தரக்கட்டுப்பாட்டில் ஊழியர்களின் மேம்படுத்தப்பட்ட திறன்
- சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்ட நவீன தொழில்நுட்பங்கள்

 

முனைப்புப் பகுதி 03  :  பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள், வீதி ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் தகவல் அமைப்பு என்பனவற்றின் மேம்பாடு
     
இலக்குகள்

- வீதிப் பயனாளர்களுக்காக நிறுவப்பட்ட வீதி தகவல் அமைப்புகள்
- பூரணப்படுத்தப்பட்ட வீதிக்குறியீடுகள்

 

முனைப்புப் பகுதி 04  :  முன்னுரிமை அடிப்படையில் வீதிப் பராமிப்புக்கு வீதிகளை தெரிவுசெய்வதற்காக வீதித் தரவுத்தளத்தினை புதுப்பித்தல்.
     
இலக்குகள்

- முன்னுரிமை அடிப்படையில் தெரிவுசெய்வதற்காக இற்றைப்படுத்தப்பட்ட வீதி தரவுத்தளம்
- அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட வீதி வேலை மதிப்பீட்டு அமைப்பு

 

முனைப்புப் பகுதி 05 :  வீதிப் பராமரிப்பு அமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் பாதைச் (படகு) சேவைகள்
     
இலக்குகள்

- பராமரிக்கப்பட்ட தற்போதுள்ள வீதிகள்
- புதுப்பிக்கப்பட்ட தற்போதுள்ள வடிகான்கள், கட்டமைப்புகள்
- பராமரிக்கப்பட்ட பாதைச் (படகு) சேவை


முனைப்புப் பகுதி 06 : நிறுவனத்திறன் மற்றும் ஆளுமை
     
இலக்குகள்

- மேம்படுத்தப்பட்ட ஊழியர்களின் திறன்கள்
- மேம்படுத்தப்பட்ட ஒழுங்கு முறைகளின் இணக்கம்
- பராமரிக்கப்பட்ட அலுவலக கட்டடம் மற்றும் தேவையான வசதிகள்.

© Provincial Planning Secretariat - EPC