கௌரவ அமைச்சர்

male

Hon.

சுகாதார அமைச்சு
உட்துறைமுக வீதி
திருகோணமலை

Tel: 026–2226024

Fax: 026-2226038

செயலாளர்


 திரு.ஏ.எச்.எம்.அன்ஸார்

சுகாதார அமைச்சு
உட்துறைமுக வீதி
திருகோணமலை
Tel :026-2224004
Fax : 026-2222639
e-mail: minhealth@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திருமதி.S.ஸ்ரீவானி

 

Tel  : 026-2221525

OrgChart

Performance Report

Social Services Statistics
தூர நோக்கு
தெளிவான கொள்கை வழிகாட்டலும் முகாமைத்துவ முறைமையுடனுமான வினைத்திறன் மிக்கநிறுவனம்.

பணிக்கூற்று
சுகாதார அமைச்சின் கீழுள்ள நிறுவனங்களை ஒழுங்குமுறையில் ஒருங்கணைத்தல், மேற்பார்வைசெய்தல், கண்காணித்தல் மற்றும் கொள்கை வழிகாட்டல் மூலம் மதிப்பீடு செய்தல்.

முனைவுப்பகுதி – 1 : அமைச்சின் கீழ் உள்ள முகவர் நிறுவனங்களுக்கு  கொள்கைகளை வழிகாட்டுதல்கள்; அறிவுறுத்தல்களை உருவாக்குதல் மற்றும் அவற்றினை வழங்குதல்.
      
இலக்கு  
- கொள்கைகளை மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை நிறுவனங்களினுடாக நடைமுறைப்படுத்துவதனை உறுதிப்படுத்தல்.
    


முனைவுப்பகுதி - 2   : அமைச்சின் கீழ் உள்ள முகவர் நிறுவனங்களின் செயற்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்தலும் மற்றும் அதனுடைய மேம்பட்ட செயல்திறனை உறுதிப்படுத்தல்.
      
இலக்கு
நிறுவனங்களுக்கிடையிலான சிறந்த வினைத்திறனை கண்காணிப்பதன் ஊடாக உறுதிப்படுத்தல்.

 

முனைவுப்பகுதி - 3   : மாற்று எரிவலு சக்தியை உற்பத்தி செய்வதனையூம் அதனுடைய பாவனையையூம்  ஊக்குவித்தல்.

இலக்கு
-
மாற்று எரிவலு சக்கதியினுடைய பாவனையையும் மற்றும் அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதனையும் உறுதிப்படுத்தல்.

 

முனைவுப்பகுதி - 4   : நிறுவனங்களின் இயலளவை விருத்தி செய்தல் மற்றும் ஆளுகை.
      
இலக்கு
- பௌதீக மற்றும் மனிதவளங்களுடன் கூடிய வலுவூட்டப்பட்ட நிறுவனங்கள்.

© Provincial Planning Secretariat - EPC