ஆணையாளர்


Comm Probation 2020

திருமதி. ஆர். ரிஸ்வாணி

சிறுவர் நன்னடத்தைத் திணைக்களம்

உட்துறைமுக வீதி

திருகோணமலை.
Tel :026-4931287
Fax :026-2222773
e-mail:probation@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திருமதி.சரணியா சுதர்ஷன்

 

Mob  : 076-6696783

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

Daycare Guidelines for Eastern Province

 

Citizen Charter1

Comments1

தொலைநோக்கு
சமூகமயமான சந்தோசமான மற்றும் பயமற்ற சமஅந்தஸ்துடைய சிறுவர்கள்.

பணிக்கூற்று
துஷ்பிரயோகங்களில் இருந்து சிறுவர்களை முற்தடுத்தல் பாதுகாத்தல் மற்றும் பாதுகாப்பானதும் சமூகமயமானதுமான சூழலைஉருவாக்குவதன் மூலம் முன்னேற்றமான ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நடைமுறைகளினூடாக சிறுவர்களின்   உரிமைகளைஉறுதிப்படுத்துதல்.

E1S 25 06 2020Reunification supports have been provided to 06 selected families from valaichchnai Judicial divisions with the motive of reunify and prevent the children from institutionalization under 2019 PSDG.

Provincial Commissioner Mrs.Risvani Rifas headed this event on 25.06.2020 at Valaichchnai Probation Office. Senior Probation officer- Batticalloa Region, Officers from head office and valaichchnai probation office and beneficiaries were participated in this event.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC