உதவி ஆணையாளர்


Comm Revenue 2020

திரு.எம்.ஐ.எம்.மாகிர்

இறைவரித் திணைக்களம்

கன்னியா வீதி
வரோதய நகர்
திருகோணமலை
Fax: 026-2221481
Email : revenue@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திரு.I.M.ரூமில்

 

Tel   : 026-2221423
Mob  : 077-7412037

OrgChart

Performance Report

தூரநோக்கு
பொதுமக்களின் நன்மதிப்போடு மாகாணத்திற்கான வருமானத்தை திரட்டுவதில் முதன்மை நிறுவனமாதல்.

பணிக்கூற்று
வரி வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்காக புதிய வருமான மூலங்களை அடையாளம் கண்டு வரி செலுத்துனரிடமும் வியாபார நிறுவனங்களுடனும் கலந்துரையாடுவதனூடாக நியாயமானமுறையிலும், நேர்மையானமுறையிலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரிமதிப்பினூடாக வரிவருமானத்தை சேகரித்தல்.

முனைவுப்பகுதி - 1  :  வரி நிர்வாக முறைமைகளை மேம்படுத்தல்.
      
இலக்கு   
- வரி நிர்வாகத்திற்கான தேவையான விதி.
- ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட வரி சேகரிப்பு மற்றும் பரிமாற்ற செயல்முறையை நடைமுறைப்படுத்தல்.
     
      
முனைவுப்பகுதி - 2   :  புதிய வருமான மூலங்களை அடையாளம் காணுதலும் சேகரித்தலுக்கான செயலாக்கமும்
      
இலக்கு
- வரி வருவாய்களுக்கான ழூலத்தினை அடையாளம் காணல்.

முனைவுப்பகுதி - 3   :  பொதுமக்கள் மத்தியில் வரி அமைப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வை உருவாக்குதல்.
      
இலக்கு
- வரி அமைப்பினையும் கொள்கையினையும் பொதுமக்களிடையே சரளமாக்குதல்

முனைவுப்பகுதி - 4   :  நிறுவன திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் ஆளுமை
      
இலக்கு
- போதுமான வசதி மற்றும் உள்கட்டமைப்புடன் கூடிய மேம்படுத்தப்பட்ட அலுவலக அமைப்பு

© Provincial Planning Secretariat - EPC