தலைவர்


திரு. எஸ்.டி.சி நிலங்கா

வீதி போக்குவரத்து அதிகார சபை,
உவர் மலை
திருகோணமலை.
Tel: 026 2225727
Fax: 026 2226793
Email : transport@ep.gov.lk

பணிப்பாளர்


DG Transport 2020

திரு.W.M.H.உதயகுமார

வீதி போக்குவரத்து அதிகார சபை,
உவர் மலை,
திருகோணமலை
Tel: 026 4925479
Fax: 026 2226793
Email : transport@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திரு.B.M.பிரேமசிறி

 

Tel   : 026-2225708

OrgChart

Performance Report

Comments Final1

தூரநோக்கு 
அனைவருக்கும் தரமானதும் போட்டித்தன்மையானதும் பொதுவான பயணிப் போக்குவரத்து கட்டமைப்பு.

பணிக்கூற்று

பயணிகளுக்கும் இயக்குனர்களுக்கும் நியாயமானதும், பக்கச்சார்பற்றதுமான சேவைகளை வழங்குவதனை உறுதிப்படுத்துவதுடன் தனியார் துறை உட்பட பொருத்தமான பங்குதாரர்களுடன் கண்காணிப்பு மற்றும் கூட்டு முகாமைத்துவத்தின் ஊடாக வசதியான, பாதுகாப்பான, சூழல் உணர்வுள்ளதும் தனியார் உரிமையுள்ள பொது மக்கள் போக்குவரத்து கட்டமைப்பு ஒன்றினை ஏற்படுத்துவதற்கான வசதியளித்தல் மற்றும் உறுதிப்படுத்தல்.

E1S 24 07 2020A meeting on Re-routing of bus services and development of bus halts was held on 24-07-2020 at Eastern Province Road Passengers Transport Authority, Head Office.

ERPTA officers and SLTB officers agreed to provide city bus services and the bus fare will be informed soon after the discussions with the operators.

மேலும் படிக்க ...

E3M2උද්ෙත්‍ වී ඇති ලකාලරෝනා ව්‍යසනකාරී ත්‍ත්ව්‍ය ල ේතුලව්‍න් 2020 මාර්තතු මස 16 ව්‍න දින සිට ලම් දක්ව්‍ා කාල සීමාව්‍ තුල නැලෙනහිර පළාත් ජනත්‍ාව්‍ලේ ආර්තික ා සමාජීය සුභ සිද්ිය ලව්‍නුලව්‍න් නැලෙනහිර පළාත් ෙරු ආණ්ඩුකාරතුමියලේ ා ප්‍රධාන අමාත්‍යංශ ලේකම් තුමාලේ උපලදසේ ා මෙ ලපන්වීම මත්‍ එම කාල සීමාව්‍ තුල නැලෙනහිර පළාත් ප්‍රව්‍ා න අිකාරිය විසින් විවිධ වු කාර්තයයන් ා ලසේව්‍ාව්‍න් රැසක් සිදු කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC