කොමසාරිස්


CLG 2020

එන් .  මනිවන්නන් මයා

පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව,
නැගෙනහිර පළාත් සභාව,
කන්නියා පාර,
වරෝදය නගර්,
ත්‍රීකුණාමලය.

Tel :026-2220074
Mob :077-7772308
Fax :026-2220075

e-mail: clg@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


ඒ.ජේ.එම්.ඉර්ෂාඩ් මහතා

 

Tel   : 026-2223087

OrgChart

Performance Report

Contact Details CLGpng

Application for the Regional Coordinator for Capacity Building for Field Officers of Community Water Supply Projectn blink

RTI 1


Information Officer

Mr.A.J.M.Irshad

Tel   :026-2223087 


Report - 2021

English|Tamil|Sinhala

Visitors


 
Scheme of Recruitment
S. No. Services Minutes
1. Assistant Commissioner

    - Assistant Commissioner (Amendment-1)
English

English
2.

Senior Community Development Officer

English
3. Senior Investigation Officer English
4. Community Development Officer English
5. Investigation Officer

    - Investigation Officer (Amedment-1)
English

English
6. Local Government Assistant

   - Local Government Assistant (Amendment-1)
English

English
7. Librarian English
8. Fire Extinguishing Service

Office In Charge of Fire Extinguishing Service
English

English
9. Nursery School Teacher in MA (Non-Technical) English
10 Revenue Inspector English
11. Supervisor Scheme

     - Supervisor Scheme (Amendment-01)

     - Supervisor Scheme (Amendment-02)

     - Supervisor Scheme (Amendment-03)

    -  Supervisor Scheme (Amendment-04)
English

English

English

English

English
12. Drivers Scheme  English
13. Semi Skilled Scheme

     - Semi Skilled Scheme (Amendment-01)

     - Semi Skilled Scheme (Amendment-02)

     - Semi Skilled Scheme (Amendment-03)
Sinhala | Tamil

Sinhala | Tamil

Sinhala

Sinhala | Tamil
14. Unskilled Scheme(LA)

     - Unskilled Scheme(LA)(Amendment-01)

     - Unskilled Scheme(LA)(Amendment-02)
Sinhala | Tamil

Sinhala | Tamil

Sinhala | Tamil

 

E1S 20 07 2020The new chairmen to the Thambalakamam Pradeshiya Shaba and Alayadivembu Pradeshiya Shaba have been selected on 20.07.2020 and 21.07.2020 respectively at the special meeting called by N. Manivannan, Commissioner of Local Government, Eastern Province as to fill the vacancies arose due to the tendered of resignation letters of the existed chairmen of the respective Shabas. As per the Local Authorities Elections (Amendment) Act No. 22 of 2012, the Commissioner of Local Government, Eastern Province has published the Gazette notification dated 29.06.2020 with the No. 2182/2 and tri-lingual newspaper advertisement on 29.06.2020 to inform the councilors to present for the selection meeting of new chairman.

තවත් කියවන්න...

E1S 06 07 2020UNDP நிறுவனத்தின் அனுசரணையில் COVID-19 தொற்றிலிருந்து கிழக்கு மாகாண உள்ளுராட்சி மன்றங்களுக்குட்பட்ட பிரதேசங்களை பாதுகாக்கும் செயற்திட்டத்தின் கீழ் COVID-19 தொற்று நீக்கத்திற்கு தேவையான பாதுகாப்பு உடைகள், தொற்று நீக்கி இரசாயனங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் என்பவற்றை கிழக்கு மாகாண உள்ளுராட்சித் திணைக்களத்திற்கு கையளிக்கும் நிகழ்வு உள்ளுராட்சி ஆணையாளர் நா.மணிவண்ணன் அவர்களின் ஒழுங்மைப்பின் கீழ், 06.07.2020 ஆம் திகதி திங்கட் கிழமை கிழக்கு மாகாணப் பிரதம செயலாளர் துசித P. வனிகசிங்க அவர்களின் தலைமையில் பிரதம செயலாளர் அலுவலக கேட்போர் கூடத்தில் இடம்பெற்றது.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC