පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ


PD Cultural 2020

එස්. නවනීතන් මයා

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව
ඕර්ස්හීල්,
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2220076
Fax: 026-2220036
Email :culture@ep.gov.lk

 

තොරතුරු නිලධාරී


වී.ගුනබාලා මහතා

 

Mob  : 077-6622326

OrgChart

Performance Report

RTI 1


Information Officer

Mr.V.Gunabala

Tel   : 077-6622326


Report - 2019


Visitors

E1M1 19 01 2021Thaipongal festival was celebrated on 19th January 2021 by the Eastern Provincial Department of Cultural Affairs.

Presided by Mr.N.Navaneethan Provincial Director, Department of Cultural Affairs, Eastern Province. Chief guest Secretary to the Ministry of Education, Eastern Province.

තවත් කියවන්න...

E1Sகிழக்கு மாகாணத்தில் வினைத்திறனுடன் இயங்கி வருகின்ற கலை மன்றங்கள் பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களத்தினால் பதிவு செய்யப்படுவதுடன் அவற்றுக்குரிய சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC