පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ


Cultural 2022

එස්.සරණ්‍යා මහත්මිය.

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව
ඕර්ස්හීල්,
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2220076
Fax: 026-2220036
Email :culture@ep.gov.lk

 

තොරතුරු නිලධාරී


වී.ගුනබාලා මහතා

 

Mob  : 077-6622326

OrgChart

Performance Report

Advertisment 

கலை மன்றங்களை புதுப்பித்தல் மற்றும் புதிதாக பதிவு செய்தல்

விபரம் விண்ணப்பப்படிவம்


கிழக்கு மாகாண தமிழ் இலக்கிய விழா - 2022

விபரம்


RTI 1


Information Officer

Mr.V.Gunabala

Tel   : 077-6622326


Report - 2021

English|Tamil|Sinhala


Visitors

E3Sதொடர் நினைவுப் பேருரை அம்பாறை மாவட்டம் கல்முனை உவெஸ்லி கல்லூரியின் நல்லதம்பி மண்டபத்தில்  2020.03.07ஆம் திகதி சனிக்கிழமை மாலை 03.00 மணிக்கு “டாக்டர்.எம்.முருகேசபிள்ளை அரங்கில்” கிழக்கு மாகாண பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களத்தின் மாகாணப் பணிப்பாளர் திரு. ச. நவநீதன் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.            

 

තවත් කියවන්න...

E2Sஇந்த வகையில் முதலாவது தொடர் நினைவுப்பேருரை 2020.02.23ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 09.30 மணிக்கு மட்டக்களப்பு மாநகர சபை மண்டபத்தில் “தியாகராஜா அரங்கில்” கிழக்கு மாகாண பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களத்தின் மாகாணப் பணிப்பாளர் திரு. ச. நவநீதன் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.         

 

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC