පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ


Cultural 2022

එස්.සරණ්‍යා මහත්මිය.

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව
ඕර්ස්හීල්,
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2220076
Fax: 026-2220036
Email :culture@ep.gov.lk

 

තොරතුරු නිලධාරී


වී.ගුනබාලා මහතා

 

Mob  : 077-6622326

OrgChart

Performance Report

Advertisment 

கலை மன்றங்களை புதுப்பித்தல் மற்றும் புதிதாக பதிவு செய்தல்

விபரம் விண்ணப்பப்படிவம்


கிழக்கு மாகாண தமிழ் இலக்கிய விழா - 2022

விபரம்


RTI 1


Information Officer

Mr.V.Gunabala

Tel   : 077-6622326


Report - 2021

English|Tamil|Sinhala


Visitors

1

பொது நிர்வாகம் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சின் தேசியஉற்பத்திதிறன் செயலகத்தினால் 2019ஆம் ஆண்டு நடாத்தப்பட்ட “தேசிய உற்பத்திதிறன் போட்டி-2018”ன் போது தேசிய மட்டத்தில் சிறப்பு சான்றிதழ் மெச்சுரை (Special Commendation) பெற்றமைக்கான சான்றிதழ் மற்றும் கேடயம் வழங்கும் நிகழ்வு திருகோணமலை மாவட்ட செயலகத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் திருகோணமலை மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் திரு. கே. அருந்தவராசா, திருகோணமலை மாவட்ட செயலக திட்டமிடல் பணிப்பாளர் திருமதி.எஸ்.பரமேஸ்வரி சிரேஸ்ட கலாசார உத்தியோகத்தர் வி.குணபாலா, தேசிய உற்பத்தி திறன் செயலகத்தின் மாவட்ட இணைப்பாளர் ஜனாப்.எம்.நுஸ்றி ஆகியோர்  பங்குபற்றியிருந்தனர்.

තවත් කියවන්න...

E2S 01 01 2020உலகிற்கு உணவு வழங்கும் விவசாயிகள் தமக்கு நன்மை செய்த சூரியதேவனுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நன்றிப் பெருநாளாம் தைப்பொங்கல் தினத்தை கிழக்கு மாகாண பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களம் வருடாந்தம் சிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்றது.        

 

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC