කොමසාරිස් 


Blank

H.D අසින්සලා සෙනෙවිරත්න මිය

ඉඩම් පරිපාලනය දෙපාර්තමේන්තුව
ඕර්ස්හීල්
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026 2222031
Fax: 026 2227413
Email : land@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


ඒ.සෙල්වරාජා මහතා

 

Tel  : 026-2222148
Mob :  076-6837861

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

Work Plan
Scheme of Recruitment

RTI 1


Information Officer

Mr.G.Ravirajan

 Asst.Land Commissioner


Report - 2019


Comments

Visitors

© Provincial Planning Secretariat - EPC