කොමසාරිස් 


PC Land 2022

ඩී.එම්.ආර්.සී. දසනායක මහතා

ඉඩම් පරිපාලනය දෙපාර්තමේන්තුව
ඇතුළු වරාය පාර
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026 2222031
Fax: 026 2227413
Email : land@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


ඒ.සෙල්වරාජා මහතා

 

Tel  : 026-2222148
Mob :  076-6837861

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

Work Plan

2018 | 2019 | 2021


RTI 1


Information Officer

Mrs. N.D.P. Withana

Tel: 026 2223148


Report - 2021r

English|Tamil|Sinhala


Comments

Visitors

E1M1 2021

2021 PSDG ප්‍රතිපාදන යටතේ ජනපදවාසී සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභී පවුල් සඳහා කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලට සහය වීම තේමා කරගනිමින් නැගෙනහිර පළාත් ඉඩම් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

තවත් කියවන්න...

E1M1 30 12 2021

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයට අදාල 2021 වසරේ අවසන් ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් ඩී.එම්.ආර්.සී. දසනායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2021 දෙසැම්බර් 30 වැනි දින පෙ.ව. 9.30 ට මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්විණි..

 

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC