කොමසාරිස් 


PC Land 2022

ඩී.එම්.ආර්.සී. දසනායක මහතා

ඉඩම් පරිපාලනය දෙපාර්තමේන්තුව
ඇතුළු වරාය පාර
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026 2222031
Fax: 026 2227413
Email : land@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


ඒ.සෙල්වරාජා මහතා

 

Tel  : 026-2222148
Mob :  076-6837861

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

Work Plan

2018 | 2019 | 2021


RTI 1


Information Officer

Mrs. N.D.P. Withana

Tel: 026 2223148


Report - 2021r

English|Tamil|Sinhala


Comments

Visitors

E1M4 27 12 2021

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයට අදාල 2021 වසරේ අවසන් ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් ඩී.එම්.ආර්.සී. දසනායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2021 දෙසැම්බර් 27 වැනි දින පෙ.ව. 9.30 ට අම්පාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්විණි.

 

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC