ලේකම්


DCS PT 2020

ජේ. ජේ. මුරලිදරන් මිය

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ඇතුළු වරාය පාර
ත්‍රීකුණාමලය
Tel :026–2224004
Fax : 026-2222639
e-mail: minhealth@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


එස්. ස්රිවානි මහත්මිය

 

Tel  : 026-2221525

OrgChart

Performance Report

Citizen Charter1

RTI 1


Information Officer

Mrs.S.Srivaani

Tel   : 026-2221525


Report - 2021

English|Tamil|Sinhala


Visitors

E1S 29 06 2022

වාර්ෂික AIP වැඩසටහන 2022 ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම 2022.05.25 වන දින සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් කාර්යාලීය සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී නැගෙනහිර පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජේ.ජේ මුරලිදරන් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි. එහිදී නැගෙනහිර පළාතේ පරිපාලන, සංවර්ධන, යටිතල පහසුකම් සහ මූල්‍ය ගැටලු සමාලෝචනය කිරීම පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන ලදි.

තවත් කියවන්න...

E1M4 05 05 2022

නැගෙනහිර පළාතේ අම්පාර, කල්මුණේ, මඩකලපුව සහ ත්‍රිකුණාමලය යන ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තු හතර යටතේ සේවය කිරීමට නියමිත හෙද නිලධාරීන් එකසිය හතළිස් අට දෙනෙකුට ඔවුන්ගේ ස්ථානගත කිරීමේ ලිපි, නැගෙනහිර පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජේ.ජේ. මුරලිදරන් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය. එම උත්සවය 2022 මැයි 05 දින ත්‍රිකුණාමලය, නැගෙනහිර පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. අම්පාර ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා -23ක්, කල්මුණේ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා - 37ක්, මඩකලපුව ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා - 45ක් සහ ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා - 43 ක් හෙද නිලධාරීන් පත් කරන ලදි.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC