ලේකම්


DCS PT 2020

ජේ. ජේ. මුරලිදරන් මිය

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
ඇතුළු වරාය පාර
ත්‍රීකුණාමලය
Tel :026–2224004
Fax : 026-2222639
e-mail: minhealth@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


එස්. ස්රිවානි මහත්මිය

 

Tel  : 026-2221525

OrgChart

Performance Report

Citizen Charter1

RTI 1


Information Officer

Mrs.S.Srivaani

Tel   : 026-2221525


Report - 2021

English|Tamil|Sinhala


Visitors

E1M1 26 04 2022

ත්‍රිකුණාමලය කලාපයේ චීන වරාය ප්‍රාථමික වෛද්‍ය සත්කාර ඒකකය 2022.04.26 දින සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජේ.ජේ මුරලිදරන් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කරන ලද අතර, පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ඒ.ආර්.එම්. තව්ෆීක් මහතා, නියෝජ්‍ය පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ, වෛද්‍ය කේ. මෝහනකුමාර් මහතා, ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ, වෛද්‍ය ඩී.ජී.එම්. කොස්තා මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් සහභාගී වන ලදි.

තවත් කියවන්න...

E1M2 10 03 2022ත්‍රිකුණාමලය කලාපයේ කුච්චවේලි හි පරිවාස ඒකකය 2022.03.10 වන දින නැගෙනහිර පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, ජේ.ජේ.මුරලීදරන් මහත්මිය විසින් විවෘත කරන ලද අතර, ඒ සඳහා පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස්, රිස්වානි රිෆාස් මහත්මිය සහ නැගෙනහිර පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන ගණකාධිකාරීතුමා එන්. සත්ගුනේස්වරන් මහතා සහභාගී විය.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC