පළාත් කොමසාරිස්


Comm Indigenous 2020

වෛද්‍ය ආර් ශි‍්‍රධාර් මිය

දේශීය වෛද්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව
ඇතුළු වරාය පාර
ත්‍රීකුණාමලය
Tel :026-2225993
Fax :026-2225994/95
e-mail: indmedicine@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


එස්. නවෙන්ද්‍රරාජා මහත්මිය

 

Tel  : 026-2225640

OrgChart

Performance Report

RTI 1


Information Officer

Mrs.S.Navendrarajah

Tel   : 026-2225640


Report - 2021

English|Tamil|Sinhala


Comments


Visitors

E1M1 14 11 2022

சர்வதேச நீரிழிவு தினத்தையொட்டி கிழக்கு மாகாண சுதேச மருத்துவத் திணைக்களம் மற்றும் இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலயம் - இலங்கையுடன் இணைந்து திருகோணமலை, கப்பல்துறை தள ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை ஊடாக நடாத்திய சர்வதேச நீரிழிவு தின விழிப்புணர்வும், கண்காட்சியும் 2022.11.14 ஆம் 15 ஆம் திகதிகளில் திருகோணமலை நகரசபை மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது.

තවත් කියවන්න...

E1M1 27 10 2022

2020 ஆம் ஆண்டுக்கான தேசிய உற்பத்தித்திறன் விருது வழங்கும் விழாவில் கிழக்கு மாகாண சுதேச மருத்துவ திணைக்களத்திற்கு இரு விருதுகள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன.

வடமாகாண பிரதம செயலாளர் திரு. எஸ்.எம்.சமன் வந்துலசேன அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெற்ற இவ்விழா, கிளிநொச்சி மாவட்ட திறன்விருத்தி நிலைய கூட்ட மண்டபத்தில் 2022.10.27 ஆம் திகதி இடம்பெற்றது.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC

https://suaralama.info/ loker situbondo slot gacor https://simluh.pertanian.go.id/assets/img/storage/data/situs-togel-terpercaya/