පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ


PD Irrigation 2020

Eng.එස්. ගනේසලිංගම්

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
මුරුගන් කෝවිල් පාර
තිරාය්මටු
මඩකලපුව
Tel: 065 2229104
Mob: 077 6404439
Fax: 065 2229105
Email : irrigation@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


Eng.එම්.ටී.එම්.සුහයිල්

 

Tel :   065-2229107
Mob :  077-2016181

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

Citizen Charter1
Water Level Details

Details - Click Here 

Appointment of SLTS 3-II National Schools 

Details - Click Here 

RTI 1


Information Officer

>Eng.M.T.M.Zuhail

Tel   : 077-2016181


Report - 2019

Visitors

© Provincial Planning Secretariat - EPC