ලේකම්


 

Sec Education 2021

එම්. සී. එල්. ප්‍රනාන්දු මයා

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
ඕර්ස්හීල්,
ත්‍රීකුණාමලය.
Tel :026–2220035
Fax : 026-2223876
e-mail: mineducation@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


ඒ.ජී.තයිවන්තිරන් මහතා

 

Mob  : 077-9007397

OrgChart

Performance Report

Appointment   n blink

Appointment of National College of Education (Diploma Holders)

 

Letter

Tamil  | sinhala

 

Details

Tamil  | sinhala | | English


Appeal Board Decision

Non Academic Staff's Appeal Board Decision-2020

Tamil Medium  | sinhala Medium


Srilanka Principal Services - 2020

Tamil Medium  | sinhala Medium


Annual Transfer 

Principal Annual Transfer - 2021

Circular

Tamil | Sinhala

Details of Transfer Application Form

Tamil | Sinhala

Details of Transfer Application Form (Above 8 Years)

Tamil | Sinhala

Transfer Application Form

Tamil | Sinhala

Appeal Form

English


Annual Transfer 2020

Letter

 

Srilanka Education Administrative Services
- Annual Transfer Review 2020

 List


Srilanka Principal Services - 2020

Letter

 

Tamil Medium  | sinhala Medium


Srilanka Education Administrative Services
- 2020

 

Transfer List

 

Appleal Form

 

Transfer Procedure


National Program of Writing a Precious Book for the Country

RTI 1


Information Officer

Mr.A.G.Thaiventhiran

Tel   : 077-9007397


Report - 2019


Comments


E1S 11 01 2021

නැගෙනහිර පළාතේ පෙර පාසල් අධ්‍යාපන කාර්යාංශය යටතේ සේවය කරන කොවිඩ් 19 හේතුවෙන් පිඩාවට පත් හා අඩු ආදායම් ලාභි පෙර පාසල් ගුරුවරුන්ට රු 2000/- ක වියළි ආහාර වව්චර් පත් ප්‍රදානය කිරිම.

Solidarite Laique Srilanka හා AFD සංවිධානය අනුග්‍රහයෙන් ලබා දෙනා එම වවුචර්පත් භාවිතා කර සතොස මගින් ආහාර පැකට් ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇත.

තවත් කියවන්න...

E1M1 05 01 2021

නැගෙනහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම්වරයා ලෙස එම් සී එල් ප්‍රනාන්දු මහතා 2021.01.05 වන දින අභිනවයෙන් වැඩ භාරගන්නා ලදි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සියලුම නිලධාරින් සහභාගිත්වයෙන් හා මෙම උත්සවය සදහා ආගමික නායකයින්ගේ ආශිර්වාදය ඇතිව වැඩ භාර ගැනිමේ උත්තසවය නිමාව පත් වුහ.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC