ලේකම්


 

PPA2020

එච්. එම්. ඩබ්. ජී. දිසානායක මයා

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
ඕර්ස්හීල්,
ත්‍රීකුණාමලය.
Tel :026–2220035
Fax : 026-2223876
e-mail: mineducation@ep.gov.lk

OrgChart

Performance Report

Vacant for ZDE in Eastern Province  n blink

 

  Details | Application


 
Result Analysis A/L 2020n blink

 

  Details


Appointment List of National College of Education
(Diploma Holders)n blink

 

  Details


  Tamil   Sinhala

Annual Transfer for Principal - 2023 (Provincial Schools)n blink

 

  Application

Tamil | Sinhala


  Circular

Tamil | Sinhala

Circular for SLEAS  n blink

The Appointment Procedure for Positions Belong to Sri Lanka Education Administrative Services

 

Details


National Program of Writing a Precious Book for the Country

RTI 1


Information Officer

Mr.K. Sithiravel

Tel   : 026-2224023


Report - 2021

English|Tamil|Sinhala


Comments


Visitors

E1M1 12 01 2021

නැගෙනහිර පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ සහ කලාපීය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් සහභාගි වු විශේෂ රැස්විමක් 2021.01.12 දින අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදි අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත් වුණි.

තවත් කියවන්න...

E1S 11 01 2021

නැගෙනහිර පළාතේ පෙර පාසල් අධ්‍යාපන කාර්යාංශය යටතේ සේවය කරන කොවිඩ් 19 හේතුවෙන් පිඩාවට පත් හා අඩු ආදායම් ලාභි පෙර පාසල් ගුරුවරුන්ට රු 2000/- ක වියළි ආහාර වව්චර් පත් ප්‍රදානය කිරිම.

Solidarite Laique Srilanka හා AFD සංවිධානය අනුග්‍රහයෙන් ලබා දෙනා එම වවුචර්පත් භාවිතා කර සතොස මගින් ආහාර පැකට් ලබා දීමට සැලසුම් කර ඇත.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC