ලේකම්


Sec Education 2020

අයි. කේ. ජී. මුතුබංඩා මයා

මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

ඇතුළු වරාය පාර,
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2224854
Fax: 026-2224029
Email : minroad@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


ආර්.මන්සූර් මහත්මිය

 

Tel  : 026-2222061

OrgChart

Performance Report

Citizen Charter1

RTI 1


Information Officer

Mrs.R.Mansoor

Tel   : 026-2222061


Report - 2019


E1S 12 10 2018

නැගෙනහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන, ඉඩම් හා ඉඩම් පරිපාලන අමාත්‍යාංශය මගින් පවත්වනු ලැබූ තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක පිළිබඳ එක්දින පුහුණු වැඩසටහන 2018 ඔක්තෝබර් මස 11 වන දින ත‍්‍රීකුණාමලය, කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනයේදී පැවැත්විණ. නැගෙනහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ලේකම් කේ. කරුණාහරන් මහතා විසින් වැඩසටහන ආරම්භ කරන ලදී. සංවර්ධන නිළධාරීන්, ජනපද නිළධාරීන් හා ක්‍ෂේත‍්‍ර උපදේශකයින් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වූ අතර, නැගෙනහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ අධ්‍යක්‍ෂ (ක‍්‍රම සම්පාදන* වී. ගෞරීදරන් මහතා මෙම වැඩසටහනේ සම්පත් දායකයා විය.

 

තවත් කියවන්න...

E1S 28 09 2018

මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ කාන්තා කටයුතු අංශය යටතේ මොරවැව ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ රැුකියා විරහිත කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ක‍්‍රියාත්මක කරන ලද රූපලාවන්‍ය පුහුණු වැඩසටහන 2018 සැප්තැම්බර් මස 27 වන දින උත්සවාකාරයෙන් ආර්මභ කරන ලදී. මෙම අවස්ථාවට නැගෙනහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඇතුලූ නිළධාරීන් සහභාගී විය.

 

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC