ලේකම්


Sec Health 2020 1

ඒ. එච්. එම්. අන්සාර් මයා

මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

ඇතුළු වරාය පාර,
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2224854
Fax: 026-2224029
Email : minroad@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


ආර්.මන්සූර් මහත්මිය

 

Tel  : 026-2222061

OrgChart

Performance Report

Citizen Charter1

RTI 1


Information Officer

Mrs.R.Mansoor

Tel   : 026-2222061


Report - 2021

English|Tamil|Sinhala


Visitors

E1M1 01 01 2022

2022 රාජ්‍ය සේවයේ දිවුරුම හා ප්‍රතිඥාව ලබාදීම මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා කාර්ය මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කරන ලදී. මේ අවස්ථාවට ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ පළාත් අධ්‍යක්‍ෂ ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලයද සහභාගීවිය.

 

තවත් කියවන්න...

E1M1 11 02 2021

නැගෙනහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට අදාලව 2020 වර්ෂයෙහි සංවර්ධන වැඩසටහන් සහ 2021 වර්ෂය සදහා යෝජිත සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිබද සාකච්ඡා කිරීමේ රැස්වීම අමාත්‍යාංශ ලේකම් අයි.කේ.ජී. මුතුබණ්ඩා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2012.02.11 වන දින මඩකලපුව මාර්ග සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේදී පැවැත්වුණි.

 

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC