ලේකම්


Sec Health 2020 1

ඒ. එච්. එම්. අන්සාර් මයා

මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

ඇතුළු වරාය පාර,
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2224854
Fax: 026-2224029
Email : minroad@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


ආර්.මන්සූර් මහත්මිය

 

Tel  : 026-2222061

OrgChart

Performance Report

Citizen Charter1

RTI 1


Information Officer

Mrs.R.Mansoor

Tel   : 026-2222061


Report - 2021

English|Tamil|Sinhala


Visitors

E1M1 05 01 2021

අයි.කේ.ජී. මුතුබණ්ඩා මහතා 2012.01.05 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි නැගෙනහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස වැඩ භාරගන්නා ලදී.

ආගමික වතාවත් සිදුකිරීමෙන් අනතුරුවල සුභ මොහොතින් ඔහු තම රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කරන ලදීග මෙම අවස්ථාව සදහා ගරු ආණ්ඩුකාර ලේකම්ල මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ සහකාර ලේකම් ඇතුලු කාර්ය මණ්ඩලය සහභාගී විය.

 

තවත් කියවන්න...

E1S 12 10 2018

නැගෙනහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන, ඉඩම් හා ඉඩම් පරිපාලන අමාත්‍යාංශය මගින් පවත්වනු ලැබූ තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක පිළිබඳ එක්දින පුහුණු වැඩසටහන 2018 ඔක්තෝබර් මස 11 වන දින ත‍්‍රීකුණාමලය, කළමනාකරණ සංවර්ධන පුහුණු ආයතනයේදී පැවැත්විණ. නැගෙනහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ලේකම් කේ. කරුණාහරන් මහතා විසින් වැඩසටහන ආරම්භ කරන ලදී. සංවර්ධන නිළධාරීන්, ජනපද නිළධාරීන් හා ක්‍ෂේත‍්‍ර උපදේශකයින් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වූ අතර, නැගෙනහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ අධ්‍යක්‍ෂ (ක‍්‍රම සම්පාදන* වී. ගෞරීදරන් මහතා මෙම වැඩසටහනේ සම්පත් දායකයා විය.

 

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC