ලේකම්


Sec Health 2020 1

ඒ. එච්. එම්. අන්සාර් මයා

මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

ඇතුළු වරාය පාර,
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2224854
Fax: 026-2224029
Email : minroad@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


ආර්.මන්සූර් මහත්මිය

 

Tel  : 026-2222061

OrgChart

Performance Report

Citizen Charter1

RTI 1


Information Officer

Mrs.R.Mansoor

Tel   : 026-2222061


Report - 2021

English|Tamil|Sinhala


Visitors

E1S 28 09 2018

මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ කාන්තා කටයුතු අංශය යටතේ මොරවැව ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ රැුකියා විරහිත කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ක‍්‍රියාත්මක කරන ලද රූපලාවන්‍ය පුහුණු වැඩසටහන 2018 සැප්තැම්බර් මස 27 වන දින උත්සවාකාරයෙන් ආර්මභ කරන ලදී. මෙම අවස්ථාවට නැගෙනහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඇතුලූ නිළධාරීන් සහභාගී විය.

 

තවත් කියවන්න...

E1S 03 01 2018A Sewing Training centre at Maddikali, Trincomalee constructed under the CBG programme in order to empower the women was declared open by the Secretary, Ministry of Road Development, Land and Women Affairs. 

 

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC