කොමිසම


සභාපති

PPSC Chairman 2020

කේ.එච්. හෙලන් ඇනෙස්ටා මීගස්මුල්ලා මිය

 

ඇතුළු වරාය පාර

ත්‍රීකුණාමලය.

 

සාමාජිකයින්


එස්.වී.එස්.ඉම්බුල්ඩෙනියා මහතා

 

ජී.එල්.ආරියදාස මහතා

 

පී. අබ්දුල් හසන් මහතා

 

ටී. බාලසුබ්‍රමනියම් මහතා

ලේකම්


Sec PPSC 2020

M. Y. සලීම් මහතා

 

ඇතුළු වරාය පාර

ත්‍රීකුණාමලය.

Tel :026 -2222823

Fax :026 -2222174

e-mail: ppsc@ep.gov.lk

OrgChart

Performance Report

Circulars 2

Documents

 

RTI 1


Information Officer

Mrs.K.I.Anuradha

Tel   : 026-2220092


Report - 2019


Comments

Visitors

PPSC Circulars
Year Circular No. Title View
2021 PPSC / 2021 / 01

கிழக்கு மாகாண பொதுச்சேவையிலிருந்து வேறு மாகாண சபைக்கு அல்லது மத்திய அரசுக்கு மேற்கொள்ளப்படும் இடமாற்ற விண்ணப்பித்தலை முறைப்படுத்தல் | නැගෙනහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයෙන් වෙනත් පළාත් සභාවකට හෝ මධ්‍යම රජයට හෝ සිදුකරනු ලබන ස්ථානමාරු අයදුම්කිරීම විධිමත් කිරීමn blink

Tamil | Sinhala
2020 PPSC / 2020 / 04   Circulars for the Provincial Authorities Regarding the letters forwarding to PPSC English
2020 PPSC / 2020 / 03   Absorption of Officer in to Eastern Province English
2020 PPSC / 2020 / 02   Approval for Acting / Attending Duty English
2020 PPSC / 2020 / 01 கிழக்கு மாகாண பொது சேவையிலிருந்து வேறு மாகாண சபைக்கு அல்லது மத்திய அரசிற்கு இடமாற்றம் பெற்றுக்கொள்ளும் போது சேவைக்காலத்தை கணிப்பிடுதல் | නැගෙනහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයෙන් වෙනත් පළාත් සභාවකට හෝ මධ්‍යම රජය වෙත ස්ථාන මාරු ලබා යාමේදී සේවා කාලය ගණනය කිරීම Tamil | Sinhala
2019 PPSC / 2019 / 05 ஓய்வு பெற்ற அரச உத்தியோகத்தர்களை மீள் சேவைக்கமர்த்துதல் | විශ්‍රාමික රජයේ නිලධාරින් නැවත සේවයේ යෙදවීම Tamil | Sinhala
2019 PPSC / 2019 / 04 மீள் சேவைக்கமர்த்துவதற்கான கோரிக்கைகள் | නැවත සේවයේ පිහිටුවීම සඳහා සිදුකරනු ලබන ඉල්ලීම් Tamil | Sinhala
2019 PPSC / 2019 / 03 Absorption of Officer in to Eastern Province English
2019 PPSC / 2019 / 02 Information on Appointment, Transfer, Dismissal and disciplinary control English
2019 PPSC / 2019 / 01 Absorption of Officer in to Eastern Province English
2018 PPSC / 2018 / 03 Circular for the Provincial Authorities Regarding the letters forwarding to PPSC English
2018 PPSC / 2018 / 02 Absorption of Officer in to Eastern Province English
2018 PPSC / 2018 / 01 Filling of Vacancies English
2015 PPSC / 2015 / 01 Approval for Acting / Attending Duty English
2014 PPSC / 2014 / 01 Absorption of Officer in to Eastern Province English

© Provincial Planning Secretariat - EPC