නියෝජ්‍ය ප‍්‍රධාන ලේකම්

(සැලසුම් )


001.DCS 3

එන්. තමිල්චෙල්වන් මයා

පළාත් ක‍්‍රම සම්පාදන ලේකම් කාර්යාලය
කන්නියා පාර
වරෝදය නගර්
ත්‍රීකුණාමලය

 Tel : 026-2224013

Mob : 077-6078764
Fax : 026-2221012

 e-mail: planning@ep.gov.lk

 

තොරතුරු නිලධාරී


S.H.M. බසූර් මයා

 

Tel   : 026-2050614

ConAIP1

OrgChart

Performance Report

MIS & Databases (Planning)

ConAIP1

DDRP

DevActHonMembers2

Documents

Trincomalee District Master Plan
Performance Report - 2020 n blink
Citizen Charter1
Line Ministry Programme
Provincial Action Framework
Vistas of Prosperity and Splendour
Provincial Action Plan on
Vistas of Prosperity & Splendour
Information of Provincial Council

RTI 1


Information Officer

Mr.S.H.M.Basoor

Tel   : 026-2050614


Report - 2019


Comments

Visitors

 Annual Implementation Programme
Annual Implementation Programme
Final Report Summary of Fund Allocation
2020 PSDG & CBG
2019 PSDG CBG PSDG & CBG
2018 PSDG CBG PSDG & CBG
2017 PSDG CBG PSDG & CBG
2016 PSDG CBG PSDG & CBG
2015 PSDG CBG PSDG & CBG
2014 PSDG CBG  
2013 PSDG CBG  
  Approved Annual Implementation Programme - 2020 PSDG | CBG
  Approved Annual Implementation Programme - 2019 PSDG | CBG

 

Guidelines & Formats
S. No. Title Details
1. Project Proposal - EPC Document
2. Project Concept Paper - ERD Document
3. Project Concept Format Filling Guidelines -ERD Document
4. Memorandum for Provincial Planning Committee Document
5. Project Submition Format- DNP Document
6. Project Submission Format & Operational Manual - DNP Document
7. Guidelines for Preparation of the Provincial Annual Development Plan - 2018 Document
8. Guideline for Preparation of Effective Annual Development Programmes of Eastern Provincial Council Document

 

Regular Meetings Provincial Planning Secretariat, EPC 
Name of the Meeting Date Place of Meeting Chaired By
Unit Meeting    1st Week of Every Month   Unit Head of Units
Staff Meeting Fortnightly (Tuesday of 1st and 3rd Week)   PPS Conference Hall DCS (P)
Provincial Planning Committee Meeting 2nd week of every quarter   Conference Hall, EPC,                          Varothayanagar Chief Secretary  n blink
  - Minutes
Provincial Development Forum     18th June 2019
    24th June 2019
    25th June 2019
  Trincomalee
  Batticaloa
  Ampara

Hon. Governor

a 250xx175

A team, accompanied by Chairman, Secretary and other Senior Officials of the Finance Commission visited EPC, Trincomalee on 20th & 21st of April 2019 in view to review the proposed Annual Development Plan of EPC - 2019 and to monitor the selected projects implemented in 2018 under PSDG & CBG programmes as their general approach before giving their concurrence.

තවත් කියවන්න...

E1S 28 09 2018Provincial Sustainable Development Dialogue with Senior Officers of Eastern Province on Implementation of Sustainable Development Goals (SDG) in Eastern Province was organized by the Provincial Planning Secretariat in collaboration with the Ministry of Sustainable Development, Wildlife and Regional Development on 28th September 2018 at JKAB Park, Hotel, Trincomalee.

With an objective to achieve the successful implementation processes of SDGs in the Eastern Province through bilateral contribution from provincial and district administration of the Eastern Province, this awareness programme was conducted, adhering the Government’s emerging trend on achieving Sustainable Development Goals towards attaining the global necessity. Incorporating capital development programmes of provincial and district administration with the real concept of SDG and its implementation was importantly insisted at this event. As well, a huge necessity for formulating separate SDG implementation plans by the provincial agencies and district secretariats based on the set SDG indicators was too emphasized to achieve the SDG targets at every sector level.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC