කොමසාරිස්


ව. මහේන්ද්‍රනාදන් මයා

පළාත් ආදයම් දෙපාර්තමේන්තුව

කන්නියා පාර
වරෝදය නගර්
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026-2221033
Tel: Mob: 076-1495326
Email : revenue@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


අයි.එම්. රූමිල් මහතා

 

Tel   : 026-2221423
Mob  : 077-7412037

OrgChart

Performance Report

RTI 1


Information Officer

Mr.I.M.Roomil

Tel   : 026-2221423

Mob   : 077-7412037


Report - 2021

English|Tamil|Sinhala


Visitors

© Provincial Planning Secretariat - EPC