සභාපති


Chairman Tourism 2021 1

T. හැරී ප්‍රතාබ් මයා

ඇතුළු වරාය පාර

ත‍්‍රීකුණාමලය
Tel  : 026-2228885
Fax : 026-2228884

ප්රධාන කලමනාකර


GM Tourism Dr.Gnani

Dr. R. ඥානසේකර්

ඇතුළු වරාය පාර

ත‍්‍රීකුණාමලය
Tel : 026-2228881
Fax : 026-2225972

තොරතුරු නිලධාරී


එම්.එස්.ජාසීර් මහතා

 

Tel   : 026-2228884

OrgChart

Performance Report

Tourism East

Visit East Srilanka

Visit East Srilanka

For More Information

Tourism Details 
Hotel Details
Trincomalee

RTI 1


Information Officer

Mr.M.S.Jaasir

Tel   : 026-2228884


Report - 2019


Visitors

E1S 15 09 2020සංචාරක තොරතුරු හා වෙළඳ මධ්යස්ථානය පිහිටුවීම සහ ප්රජා සංචාරක නිෂ්පාදන ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සංචාරක අමාත්යාංශයේ ලේකම්, නැගෙනහිර පළාතේ ප්රධාන ලේකම් සහ අමාත්යාංශ නිලධාරීන් ඊයේ සංචාරක ව්යාපෘති ව්යාපෘති ස්ථාන වෙත පැමිණියහ. ත්රිකුණාමලයේ සංචාරක වෙළඳ සහ සුවපහසුව මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවීම සඳහා අවශ්ය සහය ලබා දීමට ඔහු එකඟ විය.


 

තවත් කියවන්න...

E1S 23 01 2020

23-01-2020 මෙම දින නැගෙනහිර පළාත් අණ්ඩුකාරවරිය වන ගරු. අනුරාධා යහම්පත්  මහත්මිය විසින් Digital marketing  ප‍්‍රවර්ධන නිෂ්පාදනයන් ඉදරිපත් කරන ලද අතර මෙම උත්සවයේදී www.visiteastsrilanka.lk යන වෙබ් අඩවිය ඉදිරිපත් කිරීම සහ(Facebook), (Instagram), (YOUTUBE)  යන සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තුල ඒ පිලිබඳ වීඩියෝ පට ඉදිරිපත් කරණු ලැබූ අතර එමඟින් වැඩි දුරටත් උක්ත කරුණ පිළිබඳව බොහෝ කරුණු ඉදිරිපත් කරන ලදී.

මෙහිදී අදහස් දැක් වුු නැගෙනහිර පළාත් සංචාරක කාර්යංශයේ ප‍්‍රධාන කළමනාකාරවරයා නැගෙනහිර පළාත නැරබීම සඳහා දේශීය හා ජාත්‍යයන්තර සංචාරකයන් බොහෝමයක් පැමිනෙන බව පවසා සිටින ලදී.

එමෙන්ම ඒ පිලිබඳ වැඩි දුරටත් අදහස් දැක් වු ඔහු කියා සිටින ලද්දේ නැගෙනහිර පළාත තුල සැඟවී ඇති සංචාරක ස්ථාන අප විසින් ලෝකයටම පෙන්වා දිය යුුතු බවයි. මෙම උත්සවය සඳහා ප‍්‍රධාන ලේකම් U.L.A.Azeez , අනිත් ලේකම්වරුන් හා අනෙකුත් ප‍්‍රධාන දෙපාර්තමේන්තු ලේකම්වරුන් සහභාගී විය.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC