கட்டுப்பாட்டு & பிரதான கணக்காய்வாளர்


Auditor Audit 2020

திரு.எச்.எம்.எம்.றஷீட்

மாகாணக் கணக்காய்வுத் திணைக்களம்

கன்னியா வீதி

வரோதய நகர்
திருகோணமலை
Tel : 026-2220379
Mob : 077-9223996
Fax : 026-2226197
Email : audit@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திருமதி.S.மலர்விழி

 

Tel   : 026-2050622
Mob  : 077-6067057

OrgChart

Performance Report

RTI 1


Information Officer

Mrs.S.Malarville

Tel   : 026-2050622
Mob   : 077-6067057


Report - 2022

English


Visitors

© Provincial Planning Secretariat - EPC

https://suaralama.info/ loker situbondo slot gacor https://simluh.pertanian.go.id/assets/img/storage/data/situs-togel-terpercaya/