பணிப்பாளர்


PD Edu 2021

திருமதி. N. பிள்ளைநாயகம்

கல்வித் திணைக்களம்

உவர்மலை
திருகோணமலை
Tel : 026-2222106
Mob: 077-8409524
Fax : 026-2222871
e-mail: education@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திரு.A.விஜயாநந்தமூர்த்தி

 

Mob  : 071-8666664

OrgChart

Performance Report

Annual Teacher's Transfer - 2023 n blink

Cover Letter - TamilSinhala

Name List-   TamilSinhala


Extension of Transfer Application Date

Letter - TamilSinhala

RTI 1


Information Officer

Mr.M.M.Jawad

Tel   : 026 - 2223091

Mob   : 077-9798266


Report - 2021

English|Tamil|Sinhala


Visitors

© Provincial Planning Secretariat - EPC