ஆணையாளர்


PC Land 2022

திரு. டீ.எம்.ஆர்.சி.தசநாயக

காணி நிர்வாகத் திணைக்களம்
உட்துறைமுக வீதி
திருகோணமலை
Tel: 026 2222031
Fax: 026 2227413
Email : land@ep.gov.lk

cl;JiwKf tPj

தகவல் அதிகாரி


திரு.A.செல்வராஜா

 

Tel  : 026-2222148
Mob :  076-6837861

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

Work Plan

2018 | 2019 | 2021


RTI 1


Information Officer

Mr.G. Ravirajan

Tel: 0262227189

Tel: 0773060611


Report - 2022

English


Comments

Visitors

E1M1 09 03 2022

mur fhzpfspy; FbapUf;Fk; kf;fspw;fhd mDkjpg;gj;jpuk; kw;Wk; mspg;Gg;gj;jpuk; vd;git toq;fp itf;Fk; itgtk; rk;khe;Jiw> gpuNjr nrayfj;jpd; Vw;ghl;bd; fPo; rk;khe;Jiw efu rig kz;lgj;jpy; 09.03.2022k; jpfjp md;W ,lk;ngw;wJ. md;iwa jpdk; 200 ,w;Fk; mjpfkhd gadhspfs; jkJ tjptpl epyq;fSf;fhd rl;lG+Htkhd fhzp Mtzq;fis ngw;Wf;nfhz;ldH.

 

மேலும் படிக்க ...

E1M1 2021

khfhz Fwpj;njhJf;fg;gl;l epjpapd; fPohd 2021 k; tUlj;jpw;fhd tUlhe;j eilKiwg;gLj;jy; jpl;lj;jpd; fPo; rpwpa mstpyhd tptrha mgptUj;jpapid Nehf;fhf nfhz;L fhyzp FbNaw;wj;jpl;lk; kw;Wk; rKh;j;jp jpl;lj;jpd; fPo;; cs;thq;fg;gLk; tptrha FLk;gq;fspw;F ePH trjpapid ngw;Wf;nfhLf;Fk; jpl;lk; jpl;lkplg;glL eilKiwg;gLj;jg;gl;lJ.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC

https://suaralama.info/ loker situbondo slot gacor https://simluh.pertanian.go.id/assets/img/storage/data/situs-togel-terpercaya/