மாகாணப்பணிப்பாளர்


PD Road 2020

Eng.வி. கருனநாதன்

வீதி அபிவிருத்தித் திணைக்களம்
இல.93A, அன்ரனிஸ் ஹேமிற் வீதி
கருவேப்பங்கேணி
மட்டக்களப்பு.
Tel:  065 2050066
Fax: 065 2222567
Email : roads@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திருமதி. N. ரமணதர்ஷன்

Administrative Officer

Tel : 065-2227207

OrgChart

Performance Report

Citizen Charter1

RTI 1


Information Officer

Mrs. N. Ramanatharshanan

Tel   :065-2227207


Report - 2019


Comments

Visitors

© Provincial Planning Secretariat - EPC